""

Budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym w Gołanicach na sprzedaż !

Opublikowano w dniu 2021.04.07 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym .

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana obejmująca działkę gruntu o nr ewidencyjnym 89/5 o pow. 0,2013 ha położona w Gołanicach przy ul. Parkowej 29.

Zabudowę działki stanowi budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 241,18 m2 oraz budynek gospodarczy

Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny – górną kondygnacje stanowi poddasze nieużytkowe. Część mieszkalna stanowi 100,18m2, część po byłym przedszkolu stanowi 93,16m2

Budynek przeznaczony jest do przebudowy na budynek mieszkalny jednorodzinny zgodnie z Decyzją Starosty Leszczyńskiego z dnia 07.10.2019r. nr 879/P/2019 dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Na nabywcę zostaną przeniesione prawa autorskie do projektu budowlanego na ww. lokal.

Gmina nie posiada w tym rejonie obrębu Gołanice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa przyjętego Uchwałą Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 października 2017 r. z późniejszymi zmianami, kierunek rozwoju wyznaczony działce nr 89/5to teren wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Działka nr 89/5 o pow. 0,2013 ha , księga wieczysta PO1L/00023212/6

cena wywoławcza netto- 271.665.00zł. Wadium 30.000,00,-zł.

Nieruchomość w dziale III posiada wpisy „ograniczone prawo rzeczowe”.

W dziale IV jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się dnia 7 maja 2021r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4, pokój nr 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 4 maja 2021r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zbycie nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r. poz. 106 ze zmianami). Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4, tel. 65 5333522.

Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.
Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon