""

Budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym w Gołanicach na sprzedaż !

Opublikowano w dniu 2021.02.18 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości:

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym przeznaczeniu jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego .


Położenie

Gołanice ul. Parkowa 29

Nr działki

nr ks. wieczystej

Dz. nr 89/5

PO1L/ 00023212/6

Nieruchomość objęta wykazem w dziale III posiada wpis” ograniczone prawo rzeczowe” , w dziale IV jest wolna od obciążeń.

Powierzchnia działki

0,2013 ha

Opis nieruchomości

Działka nr 89/5 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej ogółem 241,18 m2.

Budynek dwukondygnacyjny – górną kondygnacje stanowi poddasze nieużytkowe. Część mieszkalna stanowi 100,18m2, część po byłym przedszkolu stanowi 93,16m2

Budynek przeznaczony jest do przebudowy na budynek mieszkalny jednorodzinny zgodnie z Decyzją Starosty Leszczyńskiego z dnia 07.10.2019r. nr 879/P/2019 dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Na nabywcę zostaną przeniesione prawa autorskie do projektu budowlanego na ww. budynek

Przeznaczenie w planie

Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa przyjętego Uchwałą Nr XXXV/263/2017

Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 października 2017 r. z późniejszymi zmianami, kierunek rozwoju wyznaczony działce nr 89/5to teren wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Cena

nieruchomości

Cena wywoławcza netto nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym została ustalona na kwotę 271.665,00zł .

Zbycie nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r., poz. 106 ze zmianami).

Terminy płatności-

Uwagi:

Należność za zakupioną nieruchomość należy uiścić jednorazowo w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1pkt 1i2 przywoływanej ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek w terminie 6-ściu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 01.04.2021r.

Informacje

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon