""

Ogłoszono przetarg na najem lokalu położonego we wsi Długie Nowe !

Opublikowano w dniu 2021.01.08 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w obrębie wsi Długie Nowe .

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony obrębie wsi Długie Nowe nr 47 na działce nr 129. Powierzchnia lokalu wynosi 79,20m2. Lokal usytuowany jest w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Posiada instalacje energetyczną i wodno- kanalizacyjną, telefoniczną. Działka na której usytuowany jest lokal użytkowy znajduje się na terenach zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Lokal przeznaczony jest do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej - sklep.

Umowa najmu na ww. lokal zawarta będzie na czas nieograniczony.

Cena wywoławcza czynszu płatnego miesięcznie za 1 m2 pow. użytkowej wynosi 3,22 zł plus podatek VAT 23%.

Pozostałe koszty związane z użytkowaniem lokalu przez czas trwania umowy ponosić będzie najemca. Termin zagospodarowania lokalu nie później niż 1 marca 2021r.

Pierwszy przetarg ogłoszony na 6 września 2020r. nie odbył się z uwagi na brak zainteresowanych. Drugi przetarg ogłoszony na 17 listopada 2020r. nie odbył się z uwagi na brak zainteresowanych. Trzeci przetarg odbędzie się dnia 4 lutego 2021r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 200,00 zł. w terminie do dnia 1 lutego 2021r. w na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu . Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba , która wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

W dniu zawarcia umowy najmu , najemca będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji (w wysokości 2 miesięcznego czynszu) zabezpieczającej pokrycie należności przysługujących wynajmującemu z tytułu najmu lokalu użytkowego w dniu opróżnienia lokalu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522.

Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon