""

Atrakcyjna działka w Długiem Starem na sprzedaż !

Opublikowano w dniu 2020.11.18 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy położonej w obrębie wsi Długie Stare.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona we wsi Długie Stare w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 12. Kształt działki nieregularny. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową z ul.Zachodniej. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieć: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/263/17 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 października 2017r., z późniejszymi zmianami, działka przeznaczona jest na tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej o wiodącej funkcji mieszkaniowej .

Działka nr 148/2 o pow. 0,0983 ha , księga wieczysta PO1L/00026899/6

cena wywoławcza netto- 51.535,00zł. Wadium 5.000,00,-zł.

Nieruchomość w dziale III i IV księgi wieczystej nie posiada wpisów

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT. W wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2020r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 15 grudnia 2020r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie , na tablicach ogłoszeń na terenie wsi Długie Stare, w prawie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej .

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4, tel. 65 5333522.

Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon