""

Budynek mieszkalny w Gołanicach na sprzedaż !

Opublikowano w dniu 2020.07.21 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym .

Przedmiotem przetargu jest budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej ogółem 241,18 m2 posadowiony na działce nr 89/5 o pow. 0,2013 ha położony w Gołanicach ul. Parkowa 29.

Budynek dwukondygnacyjny – górną kondygnacje stanowi poddasze nieużytkowe. Część mieszkalna stanowi 100,18m2, część po byłym przedszkolu stanowi 93,16m2.

Budynek przeznaczony jest do przebudowy na budynek mieszkalny jednorodzinny zgodnie z Decyzją Starosty Leszczyńskiego z dnia 07.10.2019r. nr 879/P/2019 dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Na nabywcę zostaną przeniesione prawa autorskie do projektu budowlanego na ww. lokal.

Gmina nie posiada w tym rejonie obrębu Gołanice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . W oparciu o ostateczną decyzję Wójta Gminy Święciechowa (ZP.6730.14.2019. z dnia 1.03.2019 r.) w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku przedszkolno – mieszkalnego na budynek mieszkalny, jednorodzinny z poddaszem użytkowym, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 89/5 położonej w obrębie Gołanice, gmina Święciechowa działka przewidziana jest do przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej.

Działka nr 89/5 o pow. 0,2013 ha , księga wieczysta PO1L/00023212/6

cena wywoławcza netto- 255.500.00zł. Wadium 30.000,00,-zł.

Nieruchomość w dziale III posiada wpisy „ograniczone prawo rzeczowe”.

W dziale IV jest wolna od obciążeń.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 lutego 2020r. Drugi przetarg odbędzie się dnia 21 sierpnia 2020r. o godz. 11,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 18 sierpnia 2020r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.

Zbycie nieruchomości budynkowej posadowionej na działce nr 89/5 korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zmianami). Ze zwolnienia od podatku VAT korzysta również zbycie działki nr 89/5, na której znajduje się budynek- zgodnie z art. 29a ust 8 ww. ustawy.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, na tablicach ogłoszeń we wsi Gołanice , w prasie oraz na stronie internetowej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej .

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522. Obowiązek informacyjny RODO: http://bip.swieciechowa.pl/obo...


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon