""

Atrakcyjna działka na sprzedaż !

Opublikowano w dniu 2020.07.22 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Gołanice przy ul. Lipowej . Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe zabudowane – zabudowa mieszkaniowo- zagrodowa oraz niezabudowane. Dojazd do nieruchomości częściowo drogą asfaltową i gruntową. Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/58/99 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 sierpnia 1999r. zmienione Uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 5 czerwca 2007r., Uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 listopada 2009r. , Uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2011r i Uchwałą Nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29.04.2014r. oraz Uchwałą Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 października 2017r. działka nr 89/6 przewidziana jest do przeznaczenia na tereny zabudowy wiejskiej o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Działka nr 89/6 o pow. 0,1609 ha , księga wieczysta PO1L/00023212/6

cena wywoławcza netto- 80,760.00zł. Wadium 10.000,00,-zł.

Nieruchomość w dziale III posiada wpisy „ograniczone prawo rzeczowe”.

W dziale IV jest wolna od obciążeń.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 lutego 2020r. Drugi przetarg odbędzie się dnia 21 sierpnia 2020r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 18 sierpnia 2020r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, na tablicach ogłoszeń we wsi Gołanice , w prasie oraz na stronie internetowej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej .

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522. Obowiązek informacyjny RODO: http://bip.swieciechowa.pl/obo...


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon