""

XX Sesja Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2020.06.18 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Sesja Rady +Wideo

18 czerwca 2020 r. o godz. 12.oo w sali wiejskiej w Święciechowie, ul. Strzelecka 7 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Święciechowa

Porządek obrad:

 •  Otwarcie.
 •  Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy.
 •  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie miedzysesyjnym.
 •  Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Święciechowa za rok 2019.
 •  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Urzędu Gminy w Święciechowie z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 roku.
 •  Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy:

       a) przedstawienie Raportu o stanie gminy,

       b) debata nad przedstawionym raportem.

 •  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Święciechowa wotum zaufania.
 •  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

a) przedstawienie sprawozdania, 

b) przedstawienie uchwały Nr SO-0954/15/10/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2019 rok, 

c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa o udzielenie Wójtowi Gminy Święciechowa absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019, 

d)  przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Święciechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2019, 

-  opinie komisji Rady Gminy.

e) Sprawozdanie finansowe Gminy Święciechowa.

 •  przedstawienie sprawozdania,
 •  opinie komisji Rady Gminy.

 f) Dyskusja nad sprawozdaniami wymienionymi w pkt. 8. 

 g)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2019. 

 h)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2019 rok.

9. Pozostałe projekty uchwał:

 •  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2019,
 •  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2020 – 2030,
 •  w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,
 •  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,
 •  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 •  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Święciechowa w roku szkolnym 2020/2021,
 •  w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,
 •  w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Przybyszewo z przeznaczeniem pod drogę,
 •  w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Długie Nowe z przeznaczeniem pod drogę,
 •  w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2020,
 •  w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/160/2020  Rady Gminy Święciechowa z 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr XV/102/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę sposobu ogrzewania, na instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła oraz na instalację paneli fotowoltaicznych,
 •  w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie Przybyszewo,
 •  zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/203/98 Rady Gminy Święciechowa z 18 czerwca 1998 r. w sprawie nadania nazw ulic w Przybyszewie,
 •  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców,
 •  w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 4759P w miejscowości Krzycko Małe,
 •  zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w Warszawie zadania publicznego w zakresie zarządzania  przystankami komunikacyjnymi  zlokalizowanymi na terenie gminy Święciechowa w ciągu dróg krajowych,
 •  zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Leszczyńskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania  przystankami komunikacyjnymi  zlokalizowanymi na terenie gminy Święciechowa w ciągu dróg powiatowych,
 •  w sprawie zmiany statutu gminy Święciechowa.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon