""

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu pt. ,, Nasza wieś, naszą wspólną sprawą ''

Opublikowano w dniu 2020.05.07 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Konkurs

30 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:
 • planowane wydatki 350 tys. zł
 • maksymalna wysokość dofinansowania – 10 tys. zł, nie więcej jednak niż 80 % całkowitego kosztu zadania,
 • wkład własny oferenta – minimum 20% całkowitego kosztu zadania,
 • wkład własny finansowy oferenta – minimum 500 zł
II. Termin realizacji zadania:

15 sierpnia – 15 listopada 2020 r.

III. Miejsce i termin składania ofert


 • oferty należy składać do 26 maja 2020 roku do godz. 15:30
 • Punkt kancelaryjny (na parterze) przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. Uwaga: Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przyjmuje ofert. Uwaga: Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu dedykowanej platformy elektronicznej Witkac.pl dostępnego za pośrednictwem portalu Wielkopolskie Wici pod adresem: www.wielkopolskiewici.pl. Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta zapisana w generatorze Witkac.pl.
IV. Zakres zadania:
 • realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej
 • zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo
 • wydanie materiałów promujących sołectwo
 • założenie i prowadzenie serwisu internetowego miejscowości i/lub organizacji uczestniczącej w programie Wielkopolska Odnowa Wsi
 • organizacja warsztatów lub szkoleń na temat idei odnowy wsi, elementu wyróżniającego sołectwo, zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych lub funduszu sołeckiego
V. Warunki udziału w konkursie:
 • podmioty uprawnione do składania oferty: ° organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ° podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę: ° prowadzenie działalności na terenie województwa wielkopolskiego ° prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem ° nieposiadanie zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jst oraz innych źródeł o charakterze publicznym ° posiadanie własnego rachunku bankowego ° posiadanie własnego NIP ° posiadanie własnego numeru REGON
 • zadanie powinno dotyczyć sołectwa uczestniczącego w programie lub być realizowane w takim sołectwie.


Więcej informacji wraz z formularzami zgłoszeń znajdą Państwo pod wskazanymi adresami : TUTAJ oraz TUTAJ

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon