""

Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Opublikowano w dniu 2020.05.15 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: @Rolnik

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił komunikat dotyczący możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie nawadniania gospodarstw rolnych.

O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który prowadzi w gospodarstwie działalność rolniczą w celach zarobkowych.

Beneficjenci będą mogli sfinansować ze środków dysponowanych w ramach tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. W ramach operacji w nawadnianie w gospodarstwie, zgodnie z treścią obowiązującego rozporządzenia, należy zainstalować system pomiaru wody umożliwiający mierzenie zużycia wody na poziomie wspieranej inwestycji. Pomoc będzie przyznawana w przypadkach, w których inwestycja spełni wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie do tej inwestycji, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i prawa wodnego.

Maksymalna wysokość oferowanej pomocy finansowej na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału operacji na etapy - złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania pomocy, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. z póź. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1371, z późn. zm.).

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wniosek”.

Termin trwania naboru został przedłużony do dnia 20 lipca 2020 r. włącznie.

Informacje na temat operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze nawadniania w gospodarstwie zostały zamieszczone na stronie www.arimr.gov.pl. Można je również uzyskać w oddziałach regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Broszura - modernizacja obszar nawadniania w gospodarstwie

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon