""

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie dotyczący uboju świń w gospodarstwie na użytek własny

Opublikowano w dniu 2020.05.06 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: @Rolnik

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przekazuje informacje dotyczące uboju świń w gospodarstwie na użytek własny.

Obowiązek poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie o zamiarze dokonania uboju świń na użytek własny na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem takiego uboju ( niezgłoszenie zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 100 do 2000 PLN).

Obowiązuje na całym obszarze kraju.

Informacja powinna zawierać:

- dane posiadacza świń lub podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym będzie dokonywany ubój ( imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres);

- gatunek i liczbę zwierząt poddanych ubojowi,

- numer identyfikacyjny zwierzęcia,

- miejsce i termin uboju,

- imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,

- inne dane- numer telefonu ( kontakt z osobą zgłaszającą).

Jeżeli gospodarstwo położone jest w obszarze podlegającym nakazom, zakazom i ograniczeniom - oświadczenie, że świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

W przypadku dokonywania uboju świń na użytek własny w obszarach zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym obowiązuje, oprócz bezwzględnego obowiązku zawiadomienia o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii ( na co najmniej 24 godziny przed ubojem ), muszą być spełnione dodatkowe warunki:

- świnie muszą przebywać w gospodarstwie przez co najmniej 30 dni przed ubojem,

- świnie muszą zostać poddane badaniu przedubojowemu, a mięso z tych świń badaniu poubojowemu,

- pobrane są próbki do badań w kierunku ASF:

a) zawsze w przypadku, gdy gospodarstwo położone jest w obszarze zagrożenia
( niebieskim),

b) w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF - gdy gospodarstwo położone jest w obszarze objętym ograniczeniami ( czerwonym) lub obszarze ochronnym ( żółtym).

Zabrania się w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym - strefa żółta- obszarze objętym ograniczeniami -strefa czerwona - oraz na obszarze zagrożenia - strefa niebieska- prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.

To oznacza, że na terenach określonych jako obszar ochronny, obszar objęty ograniczeniami i obszar zagrożenia, wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, nie funkcjonują podmioty ( gospodarstwa), w których dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw. Możliwy jest natomiast ubój przeprowadzony w gospodarstwie pochodzenia świń przez osobę uprawnioną do przeprowadzenia uboju na użytek własny.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina, że w przypadku uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny ( ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność i pod nadzorem właściciela ) lub w celu bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym, osoba dokonująca uboju powinna posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia zorganizowanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju, dotyczące tych gatunków, których ubój na użytek własny jest dopuszczony uprawnioną do przeprowadzenia uboju na użytek własny.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina, że w przypadku uboju świń obowiązkowym jest przeprowadzenie badania w kierunku występowania włośni ( Trichinella spiralis ) w tuszach ubitych zwierząt.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii - wersja PDF


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon