""

Ogłoszono przetarg na sprzedaż lokalu po byłym przedszkolu w Gołanicach

Opublikowano w dniu 2020.01.28 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Przetarg

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ,art.40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2020r. poz. 65 ) oraz Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Święciechowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy Święciechowa, warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości i wysokość stawek procentowych, podwyższonej stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe (Dz.U.Woj.Wielkopolskiego z 2011r. Nr 65 poz.1130 ).

Wójt Gminy Święciechowa zarządza, co następuje:

§ 1.Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przedszkolno- mieszkalnym – po przedszkolu położonej w obrębie wsi Gołanice przy ul. Parkowa 29.

Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2020r. o godz . 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

§ 2.Powołuję komisję przetargową w składzie :

1.Aldona Frąckowiak - Przewodniczący,

2.Joanna Ratajczak - Członek,

3.Iwona Harbuz- Kudak -Członek,

4.Karolina Samelczak – Członek.

§ 3.Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie , na tablicach ogłoszeń na terenie wsi Gołanice, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon