""

Atrakcyjna działka w Gołanicach na sprzedaż

Opublikowano w dniu 2020.01.28 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Przetarg

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 ust. 1i 2 , art.39 ust 1, art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2020r. poz. 65) oraz Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Święciechowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy Święciechowa, warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości i wysokość stawek procentowych, podwyższonej stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe (Dz.U.Woj.Wielkopolskiego z 2011r. Nr 65 poz.1130 ).

Wójt Gminy Święciechowa zarządza, co następuje:

§ 1.Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka 89/6 o pow. 0,1609 ha, położonej w obrębie wsi Gołanice.

Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2020r. o godz . 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

§ 2.Powołuję komisję przetargową w składzie :

1. Aldona Frąckowiak - Przewodniczący,

2. Joanna Ratajczak - Członek,

3. Karolina Samelczak -Członek,

4. Iwona Harbuz-Kudak – Członek.

§ 3.Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie , na tablicy ogłoszeń we wsi Gołanice, w prasie, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon