""

XIV SESJA RADY GMINY

Opublikowano w dniu 2019.11.21 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Sesja Rady

21 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się  XIV Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:      

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Projekty uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2025,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Święciechowie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
 • zmieniająca uchwałę nr XXII/164/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Święciechowa,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2021,
 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 • w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogi,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  położonego w miejscowości Przybyszewo gmina Święciechowa w granicach określonych na załączniku graficznym,
 • w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
 • w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Święciechowa na rok 2020.

6.    Wolne głosy i wnioski.

7.    Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

8.    Zakończenie.                                                                     

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon