Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

Opublikowano w dniu 2019.08.12 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Urząd Gminy w Święciechowie informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów – stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020można pobierać w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 na parterze – pokój nr 4.

Pomoc materialna udzielana jest uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia zamieszkałym na terenie Gminy Święciechowa.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.

Warunkiem przyznania stypendium jest dochód w rodzinie, który nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł (netto) na osobę w rodzinie.

Wnioski powinny być kompletne, tj. udokumentowane winny być dochody wszystkich pełnoletnich osób wykazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z GOPS –u ( zasiłki rodzinne, dodatki mieszkaniowe, itd.) w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium szkolnego pod nr tel. 65 53 33 521.

     

Dokumenty

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon