""

IX Sesja w dniu 28 maja 2019, godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14a

Opublikowano w dniu 2019.05.28 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Sesja Rady +Wideo

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Święciechowa za rok 2018.

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy:

a) przedstawienie Raportu o stanie gminy,

b) debata nad przedstawionym raportem.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Święciechowa wotum zaufania.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

a) przedstawienie sprawozdania,

b) przedstawienie uchwały Nr SO-0954/49/10/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2018 rok,

c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa o udzielenie Wójtowi Gminy Święciechowa absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok,

d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Święciechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2018,

- opinie komisji Rady Gminy.

e) Sprawozdanie finansowe Gminy Święciechowa.

- przedstawienie sprawozdania.

- opinie komisji Rady Gminy.

f) Dyskusja nad sprawozdaniami wymienionymi w pkt. 5 i 7.

g) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2018.

h) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2018 rok.

8. Pozostałe projekty uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2018,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025,

c) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,

d) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Gołanice z przeznaczeniem pod drogę,

e) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Gołanice z przeznaczeniem pod drogę,

f) zmieniająca Uchwałę Nr VII/62/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie Krzycko Małe,

g) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon