Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Atrakcyjna działka w Święciechowie na sprzedaż

Opublikowano w dniu 2019.03.21 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedażnieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Święciechowa.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Święciechowa w rejonie ul. Produkcyjnej przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.  Dojazd do działki drogą gruntową w strefie pośredniej Święciechowy w pobliżu terenów miasta Leszna. Działka jest nieuzbrojona. Działka  posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej z ulicy Produkcyjnej. Działka położona jest  na terenach  przeznaczonych na zabudowę przemysłową, rzemieślniczą, składy , handel hurtowy  i usługi uciążliwe. Jest to zgodne z Uchwałą nr VIII/62/2003 Rady Gminy  Święciechowa  z dnia 29.07.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Święciechowie dz. 331/3, 1184, 1217, 1218, 1219/2, 1220, 1225, 1226/6 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 148, poz. 1794.  

1.Działka nr 1220/33        o pow.   0,5000 ha             KW PO1L/00024363/6

cena wywoławcza netto-  214.050,00zł                    Wadium 15.000,-zł. 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 9 listopada 2018r i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbył się dnia 15 lutego 2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg  odbędzie się dnia 19 kwietnia 2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w pieniądzu w terminie do dnia 15 kwietnia  2019r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, na tablicach ogłoszeń na terenie wsi Święciechowa, w prasie  oraz na stronie internetowej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej .

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522.


 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon