""

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Opublikowano w dniu 2019.02.01 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), nastąpiły zmiany w  dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Nowością jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z ustaleniem wysokości oraz poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ust. 1 Prawa wodnego wprowadza obowiązek ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy, wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Zgodnie z art. 272 ust. 8 wysokość tej opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1)     bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2)     z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

  1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok;
  2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

          W związku z powyższym, właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Święciechowa, którzy zmniejszyli retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej prosimy o podanie informacji zgodnie z oświadczeniem znajdującym się poniżej do dnia 28.02.2019 r.

Oświadczenie prosimy przesłać na adres Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

Po uzyskaniu i zweryfikowaniu danych spełniających warunek naliczenia opłaty tutejszy Urząd przekaże stosowną informację o jej uiszczeniu.

Oświadczenie do pobrania

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon