Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

III Sesja w dniu 20 grudnia 2018, godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14a

Opublikowano w dniu 2018.12.20 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Sesja Rady +Wideo

Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Projekty uchwał:

1) zmieniająca uchwałę Nr I / 8 / 2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Święciechowa,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2023,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,

4) w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2025,

5) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,

6) w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,

7) w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie,

8) w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Święciechowa do ,, Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich ‘’ we Wschowie,

9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa na rok 2019,

10) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,

11) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Święciechowa na rok 2019,

12) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w domu i w szkole ‘’ na lata 2019 – 2023,

13) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w domu i w szkole ‘’ na lata 2019 – 2023,

14) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ,, Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon