Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Zmiany zasad szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych

Opublikowano w dniu 2018.09.21 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

W związku z wejściem w dniu 23 sierpnia 2018 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2018r. Poz. 1507) nastąpiły zmiany w trybie szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym wniosek o wyszacowanie szkód łowieckich właściciel albo posiadacz gruntów składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Wniosek winien zawierać w szczególności:

1.     Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,

2.     Wskazanie miejsca wystąpienia szkody (miejscowość, numer geodezyjny działki, powierzchnia działki),

3.     Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1.     Przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,

2.     Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda,

3.     Przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Szacowanie składa się z :

1.     Oględzin,

2.     Szacowania ostatecznego.

W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

O terminie dokonania oględzin przedstawiciel zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia otrzymania wniosku o wyszacowanie szkód. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku o wyszacowanie szkód.

Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku o wyszacowanie strat.

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest zobowiązany powiadomić przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego w formie pisemnej, w terminie siedmiu dni przed zamierzonym sprzętem.

O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody przedstawiciel dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia otrzymania informacji o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku o wyszacowanie strat.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia podpisania protokołu szacowania ostatecznego.

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon