Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

XLV Sesja Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2018.09.14 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Sesja Rady

W dniu 20 września 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018-2023,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,

3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

4) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

5) w sprawie nadania tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Święciechowa'' dla Zespołu Pieśni i Tańca ,, MARYNIA'' ze Święciechowy,

6) w sprawie petycji (...) dotyczącej wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego,

7) w sprawie zmiany statutu gminy Święciechowa,

8) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia uchwałodawczych inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa,

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice gmina Święciechowa w granicach określonych na załączniku graficznym,

11) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Henrykowo,

12) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Krzycko Małe z przeznaczeniem pod drogę,

13) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,

14) w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,

15) zmieniająca Uchwałę Nr XV/102/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę sposobu ogrzewania, na instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła oraz na instalację paneli fotowoltaicznych,

16) w sprawie porozumienia z Miastem Leszno w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Święciechowa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie przy ul. Niepodległości 27c oraz przy ul. Starozamkowej 14a,

17) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych,

18) w sprawie porozumienia z Gminą Włoszakowice w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Święciechowa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy im. Wernera Kenkel we Włoszakowicach przy Pl. 21 października 4,

19) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

8. Zakończenie

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon