Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Atrakcyjna działka w Święciechowie na sprzedaż

Opublikowano w dniu 2018.07.11 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż         nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Święciechowa.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Święciechowa w rejonie ul. Produkcyjnej przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Działka zlokalizowana jest  przy pasie drogowym obecnie nie użytkowanym według przeznaczenia,  z dojazdem drogą gruntową w strefie pośredniej Święciechowy w pobliżu terenów miasta Leszna. Kształt działki nieregularny. Działka jest nieuzbrojona. Rejon lokalizacji działki  uzbrojony jest w  sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Działka położona jest  na terenach  przeznaczonych na zabudowę przemysłową, rzemieślniczą, składy , handel hurtowy  i usługi uciążliwe- zgodnie z Uchwałą nr VIII/62/2003 Rady Gminy  Święciechowa  z dnia 29.07.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Święciechowie dz. 331/3, 1184, 1217, 1218, 1219/2, 1220, 1225, 1226/6 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 148, poz. 1794.

  1.Działka nr 1220/37        o pow.   1,0803 ha             KW PO1L/00024363/6

cena wywoławcza netto-  498.500,00zł                     Wadium 50,000,-zł.

  Powyższa nieruchomość w dziale III i IV jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia 6 września 2018r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23% i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy

- rozpoczęcie budowy, za które uważa się wybudowanie fundamentów winno nastąpić w ciągu 3 lat od zawarcia aktu notarialnego.

- zakończenie zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie zamkniętym winno nastąpić w ciągu następnych 5 lat.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522.


 

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon