Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

WLGD Kraina Lasów i Jezior ogłosiła kolejny nabór wniosków dla przedsiębiorców

Opublikowano w dniu 2018.06.11 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

W terminie od 22 czerwca do 6 lipca 2018 r. WLGD Kraina Lasów i Jezior będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Beneficjentem tego przedsięwzięcia może zostać mikro lub małe przedsiębiorstwo mające siedzibę na obszarze jednej z 12 gmin członkowskich WLGD Kraina Lasów i Jezior: Bojanowa, Krzemieniewa, Lipna, Osieczna, Ponieca, Przemętu, Rydzyny, Śmigla, Święciechowy, Wijewa, Włoszakowic i Wolsztyna.

W ramach realizacji operacji można uzyskać wsparcie na operacje polegające na inwestycji w nowe środki trwałe, np. na zakup nowych maszyn, urządzeń lub wyposażenia, a także na roboty budowlane (pod warunkiem posiadania dokumentacji projektowej, kosztorysów i właściwych pozwoleń).

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów. Zgodnie z zapisami naszej strategii wysokość pomocy nie może przekroczyć 100.000,00 zł i 50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację operacji. Koszty operacji podlegają refundacji od dnia, w którym zostanie zawarta umowa przyznania pomocy.  Podstawowym i koniecznym warunkiem uzyskania pomocy jest stworzenie co najmniej jednego nowego miejsca pracy.Utworzone miejsce pracy musi być utrzymane przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

Specjalnie dla potrzeb beneficjentów przygotowaliśmy Poradnik dla beneficjentów, w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowanych oraz wysokości i formy wsparcia. Wersja elektroniczna poradnika znajduje się na naszej stronie internetowej: www.wlgd.org.pl. Aktualnie można również zapisać się na cykl warsztatów (dwa jednodniowe spotkania składające się z dwóch bloków tematycznych w odstępie tygodniowym), których przedmiotem będzie stworzenie niezbędnego załącznika do wniosku o przyznanie pomocy jakim jest biznesplan. Warsztaty te odbędą się w dniach 19 oraz 26 czerwca 20018 r. w siedzibie WLGD Kraina Lasów i Jezior znajdującej w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, przy Placu Kościuszki 4.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie udziału w warsztatach w Biurze WLGD - tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl.

Treść ogłoszenia o naborze wniosków, kryteria wyboru operacji, harmonogram naborów wniosków, treść Lokalnej Strategii Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior i aktów prawnych dotyczących przyznania pomocy, wzory formularzy wniosków i załączników wraz z instrukcjami zamieszczone są na naszej stronie internetowej wskazanej powyżej, w zakładce: „Inicjatywa LEADER 2014-2020”.

Pracownicy Biura WLGD świadczą bezpłatne doradztwo dla potencjalnych beneficjentów i udzielają wszelkich dodatkowych informacji.

Uwaga – Biuro WLGD nie świadczy doradztwa telefonicznie – przez telefon udzielane są tylko podstawowe informacje.


                       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

                                      Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2020


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon