Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Spotkanie konsultacyjne - rozprawa administracyjna

Opublikowano w dniu 2018.06.08 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

W dniu 12.06.2018 r. o godzinie 18:00 na sali wiejskiej w Święciechowie odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie inwestycji polegającej na „budowie odnawialnego źródła energii opalanego biomasą o mocy do 50 MW na działkach nr ewid.: 1144/3, 1145, 1146, 1147 w obr. Święciechowa”

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
„budowie odnawialnego źródła energii opalanego biomasą o mocy do 50 MW na działkach nr ewid.: 1144/3, 1145, 1146, 1147 w obr. Święciechowa”,
Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest na wniosek, złożony do tut. organu w dniu 3.10.2017 r. przez Pana Jacka Wojerz, działającego w imieniu TergoPower1 Sp. z o.o. ul. Rondo ONZ 1/10 00-124 Warszawa Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 4, pkt 37 i pkt 52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Święciechowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie (właściwy do wydania opinii sanitarnej), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (właściwy do dokonania uzgodnienia), oraz Starosta Leszczyński (jako organ opiniujący właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego).
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
• zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami, postanowieniami organu właściwego do wydania decyzji, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz uzgodnieniami i opiniami właściwych organów). Z dokumentacją sprawy osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64- 115 Święciechowa, pokój nr 1 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w godzinach od 10:00 do 14:00
• składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Święciechowa (adres i godziny pracy Urzędu jak wyżej) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: planowanieprzestrzenne@swieciechowa.pl.
Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 30 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w sposób opisany powyżej, tj. od 18.05.2018 do 18.06.2018. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Święciechowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednocześnie informuje się iż w ramach prowadzonego postępowania zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) o godzinie 1800 w dniu 12.06.2018 r. w sali wiejskiej w Święciechowie przy ul. Strzeleckiej 7 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. Podano do publicznej wiadomości w dniu 18.05.2018 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Święciechowa oraz na tablicach ogłoszeniowych w Sołectwie Święciechowa

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Święciechowa - https://bip.swieciechowa.pl/Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon