Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Informacja o planowanej inwestycji budowy elektrowni na biomasę

Opublikowano w dniu 2018.06.27 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Informujemy, że obecnie toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „budowie odnawialnego źródła energii opalanego biomasą o mocy do 50 MW, na działkach o numerach ewid.: 1144/3, 1145, 1146, 1147 w obr. Święciechowa”. (działki znajdujące się przy nowo budowanej drodze łączącej węzeł „Święciechowa” ze starą drogą DK5 w Gronowie). Poniżej szczegóły dot. prowadzonego postępowania:

Wójt Gminy postanowieniem zdecydował o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania ww. inwestycji na środowisko. Powstały raport został wysłany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, a także do Starosty Leszczyńskiego w celu dokonania wymaganych prawem uzgodnień. Po ich otrzymaniu wójt zdecydował o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania i obwieścił o możliwości składania uwag i wniosków oraz o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej (konsultacji społecznych). Po przeprowadzeniu rozprawy mieszkańcy złożyli swoje wnioski i uwagi dotyczące ww. inwestycji, pod którymi podpisało się ponad 600 osób z gminy Święciechowa, Lipno oraz miasta Leszno. Organ przekazał je do inwestora w celu ustosunkowania się do nich. Ponadto wójt powołał biegłego do prowadzonego postępowania, a także postanowieniem dopuścił na prawach strony zgłoszoną organizację ekologiczną.

Po uzyskaniu wszystkich odpowiedzi planuje się przeprowadzanie kolejnej rozprawy administracyjnej celem wyjaśnienia wszystkich wątpliwości mieszkańców oraz umożliwienia składania dodatkowych wniosków i uwag.

Ponadto informujemy, że ewentualne wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji nie przesądza o jej powstaniu.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon