Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

XLIII Sesja Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2018.05.22 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Sesja Rady

W dniu 22 maja 2017 r. o godz. 13.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIIsesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

1) przedstawienie sprawozdania

2) przedstawienie uchwały Nr SO-0954/45/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2017 rok,

3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa o udzielenie Wójtowi Gminy Święciechowa absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017,

4) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Święciechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2017,

5) opinie komisji Rady Gminy

6. Sprawozdanie finansowe Gminy Święciechowa.

1) przedstawienie sprawozdania,

2) opinie komisji Rady Gminy.

7.Dyskusja nad sprawozdaniami wymienionymi w pkt. 5 i 6.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem      z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2017.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2017 rok.

10.Pozostałe projekty uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2017,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,

3) zmieniająca uchwałę Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców,

4) w sprawie nabycia działki położonej w Krzycku Małym z przeznaczeniem pod drogę,

5) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Krzycko Małe.

11.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 r.

12. Wolne głosy i wnioski.

13.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

14. Zakończenie.Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon