Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Atrakcyjna działka w Święciechowie na sprzedaż

Opublikowano w dniu 2018.05.10 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

  Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości W Y K A Z 

  nieruchomości  gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Święciechowa w rejonie ul. Produkcyjnej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka zlokalizowana jest przy pasie drogowym obecnie nie użytkowanym według przeznaczenia,  z dojazdem drogą gruntową w strefie pośredniej Święciechowy w pobliżu terenów miasta Leszna .

Kształt działki nieregularny. Działka jest nieuzbrojona. Rejon lokalizacji działki uzbrojony jest  w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Działka położona jest na terenie   przeznaczonym pod zabudowę przemysłową, rzemieślniczą, składy , handel hurtowy  i usługi uciążliwe-  zgodnie z Uchwałą nr VIII/62/2003 Rady Gminy  Święciechowa  z dnia 29.07.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Święciechowie dz. 331/3, 1184, 1217, 1218, 1219/2, 1220, 1225, 1226/6 (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 148, poz. 1794).

 

Działka nr 1220/37  KW PO1L/00024363/6

o pow.   1,0803 ha

cena wywoławcza netto-  498.500,00 zł

 

Nieruchomość objęta wykazem w dziale III i IV księgi wieczystej jest wolna od obciążeń.

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy

- rozpoczęcie budowy za które uważa się wybudowanie fundamentów  winno nastąpić w ciągu 3 lat od zawarcia aktu notarialnego.

- zakończenie zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie zamkniętym winno nastąpić w ciągu następnych 5 lat.

Terminy płatności

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Należność za zakupioną nieruchomość należy uiścić jednorazowo w terminie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

UWAGA: Nabywca ponosi również koszty  zawarcia aktu notarialnego.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 10 maja 2018r. do 31 maja 2018r.

Wykaz zostaje  wywieszony na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Święciechowa oraz opublikowany  na stronie internetowej Gminy Święciechowa, a ponadto  informację o jego wywieszeniu podaje się na tablicy ogłoszeń we wsi Święciechowa oraz  w prasie lokalnej .

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1pkt 1i2 przywoływanej ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek w terminie 6–ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu

tj. do 21.06.2018r.


Screenshot-2018-5-10-Święciechowa-System-Informacji-Przestrzennej2.png#asset:8542

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon