Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

XLI Sesja Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2018.03.22 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Sesja Rady

W dniu 27 marca 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018-2023,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,

3) w sprawie dokonania podziału Gminy Święciechowa na obwody głosowania,

4) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Lasocice z przeznaczeniem pod drogę,

5) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

6) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,

7) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławnika,

8) w sprawie procedury głosowania nad wyborami uzupełniającymi ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu - XIII Wydziału Cywilnego z siedzibą w Lesznie,

6. Wybory ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu - XIII Wydziału Cywilnego z siedzibą w Lesznie :

1) wybory ławnika w głosowaniu tajnym,

2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu - XIII Wydziału Cywilnego z siedzibą w Lesznie,

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

9. Zakończenie.Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon