Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

"Nasza wieś, naszą wspólną sprawą"

Opublikowano w dniu 2018.03.23 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Konkurs

Otwarty konkurs ofert "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" (NGO) 


Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz stronie programu Wielkopolska Odnowa Wsi pojawiło się ogłoszenie otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.

Uprawnionymi do składania ofert są:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi 10 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% całkowite go kosztu zadania. Wkład własny oferenta w realizację zadania powinien wynosić minimum 20% całkowite go kosztu zadania.

  Zakres zadania obejmuje przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi, realizowane

w ramach jednego lub więcej spośród niżej wymienionych zagadnień:

1) organizacja imprez tematycznych promujących sołectwo (festyny, zawody, konkursy, turnieje, rajdy piesze lub rowerowe, itp.), z wyłączeniem dożynek gminno - parafialnych oraz powiatowych,

2) realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (np. porządkowanie i zagospodarowanie skwerów i terenów zielonych służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców, w tym także nasadzenia

krzewów i drzew, naprawa elementów małej architektury, drobne remonty lub doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych, itp.), przy czym projekty obejmujące roboty budowlane polegające na trwałym związaniu obiektów z gruntem (np. budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, montaż bramek, piłkochwytów itp.) mogą być realizowane wyłącznie w obrębie nieruchomości będącej własnością oferenta lub będącej w jego użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie (nie wystarczy umowa użyczenia czy dzierżawa),

3) zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo,

4) wydanie materiałów promujących sołectwo (np. opracowanie logo sołectwa, kronika, foldery, albumy),

5) założenie i prowadzenie serwisu internetowego miejscowości uczestniczącej w programie Wielkopolska Odnowa Wsi,

6) organizacja warsztatów lub szkoleń na temat idei odnowy wsi, elementu wyróżniającego sołectwo, zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych lub funduszu sołeckiego (minimalna liczba uczestników – 10 osób).

 

Oferty należy składać w terminie do 10 kwietnia 2018 roku (wtorek) do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w  godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Punkcie kancelaryjnym (na parterze) przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy 61 - 714/ w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.

 

Poniżej linki, pod którymi można znaleźć więcej informacji na temat ww. konkursu dla NGO.

strona UMWW: https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_wielkopolska-odnowa-wsi-2013-2020_nasza-wies-nasza-wspolna-sprawa-ngo

strona WOW: http://www.wow.umww.pl/aktualnosci/az-o-100-tys-zl-wiecej-dla-ngo/

 


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon