Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Lokal użytkowy do wynajęcia

Opublikowano w dniu 2018.03.29 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w obrębie wsi Długie Nowe .

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w obrębie wsi Długie Nowe nr 47  na działce nr 129. Powierzchnia lokalu wynosi 79,20m2. Lokal usytuowany jest w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Posiada instalacje  energetyczną i wodno- kanalizacyjną, telefoniczną. Działka na której usytuowany jest lokal użytkowy znajduje się na terenach zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Lokal przeznaczony jest  do najmu  z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności handlowej - sklep.

Umowa najmu na ww. lokal zawarta będzie na czas nieograniczony.  

Cena wywoławcza czynszu płatnego miesięcznie za 1 m2 pow. użytkowej wynosi. 3,77zł plus podatek  VAT  23%.   

Pozostałe koszty związane z użytkowaniem lokalu przez czas trwania umowy ponosić będzie najemca.  Termin zagospodarowania lokalu od 1 lipca 2018r.

Przetarg odbędzie się dnia 27 kwietnia  2018r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce  w wysokości 200,00 zł. w terminie do dnia 24 kwietnia 2018r. w  na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.

Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet czynszu . Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba , która wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

W dniu zawarcia umowy najmu , najemca będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji (w wysokości 2 miesięcznego czynszu) zabezpieczającej pokrycie należności przysługujących wynajmującemu z tytułu najmu lokalu użytkowego w dniu opróżnienia lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Święciechowa pokój nr 4 ,

tel. 65 5333522.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon