Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy

Opublikowano w dniu 2018.02.27 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii WydarzeniaZawiadamiam, że w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14a odbędzie się XL  SESJA RADY Gminy

 

Porządek obrad sesji:                                                          

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018-2023,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018

3) w sprawie podziału gminy Święciechowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

4) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolu publicznym i innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez  Gminę Święciechowa,

5) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych prowadzonych przez osoby     prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

6) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności    na terenie Gminy Święciechowa na rok 2018,

7) w sprawie zasad korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Święciechowa,

8) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Święciechowa,

9) zmieniająca Uchwałę Nr XVII/153/2012 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Henrykowo,

10) zmieniająca Uchwałę Nr XIV/108/2004 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2004 r.       w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Henrykowo,

11) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Święciechowa na lata 2018-2020.

6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Święciechowie oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2017.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

9. Zakończenie.


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon