Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Rekrutacja do Przedszkola

Opublikowano w dniu 2018.01.30 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Święciechowa o kryteriach i terminach rekrutacji na wolne miejsca w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Święciechowa na rok szkolny 2018/2019.

  Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Święciechowie na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2016 r. poz. 59 ze zm.) i Zarządzeniu Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola oraz klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Święciechowa jest organem prowadzącym.

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji woli rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2012 - 2015 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminy Święciechowa lub bezpośrednio

w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie ul. Kościelna 4 i składać w terminie

od 26 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. ( w godz. od 8.00 do 16.00)

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI

  • W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Święciechowa.
  • W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Święciechowa jest większa niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe :
  • Kryteria wymienione w pkt 2 mają jednakową wartość.
  • Jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami , w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
  • Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Święciechowa mogą być przyjmowani do przedszkoli , jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

• wielodzietność rodziny kandydata,

• niepełnosprawność kandydata,

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

• objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1

Dziecko, którego rodzice / prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

8 pkt oboje

4 pkt jeden

2

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja

1 pkt

3

Dziecko, które brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym w ubiegłym roku szkolnym i nie zostało przyjęte do Przedszkola Samorządowego w Święciechowie

1 pkt

4

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

1 pkt

5

Zameldowanie na pobyt stały w Gminie Święciechowa co najmniej jednego z rodziców

1 pkt

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO

  • W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.

2.    Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku o przyjęcie                         dziecka do przedszkola.                                                              

     Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów w drugim etapie postępowania:

• Zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, pobieraniu nauki lub prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego

• Oświadczenia:

- o tym, że rodzeństwo kandydata będzie uczęszczać do tego samego przedszkola w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja,

- o tym, że dziecko brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym w ubiegłym roku szkolnym i nie zostało przyjęte do Przedszkola Samorządowego w Święciechowie,

- o tym, że rodzina jest objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,

- o zameldowaniu na pobyt stały.

  • Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
  • Odpis lub wyciąg z dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument w oryginale.
  • Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
  • Oświadczenia o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcie w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon