Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Opublikowano w dniu 2017.09.12 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Komunikaty

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w miejscowości Święciechowa przyjętego uchwałą Rady Gminy Święciechowa

Nr XVII/127/2000 z dnia 17 listopada 2000 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9  i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)  oraz Uchwały Nr XVI/109/2016 z  dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Święciechowa przyjętego Uchwałą Rady Gminy Święciechowa

Nr XVII/127/2000 z dnia 17 listopada 2000 r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Święciechowa przyjętego Uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr XVII/127/2000 z dnia

17 listopada 2000 r.  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach

od  25.09.2017 r. do 25.10.2017 r.  w siedzibie   Urzędu Gminy w Święciechowa przy

ul. Ułańskiej nr 4.w godz. od  8°° do  15°°.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 11.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowa

o godz. 9°°.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, uwagi do projektu planu może wnosić każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.

 

Uwagi należy składać na piśmie do  Wójta Gminy Święciechowa z podaniem imienia

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20.11.2017 r.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko istnieje możliwość zapoznania się z projektem planu, prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.

Zgodnie z art. 40 ustawy - uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być wnoszone

w formie pisemnej lub ustnie do protokółu w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20.11.2017 r.

 

                                                                               Wójt Gminy Święciechowa

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon