Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Nabór kandydatów na członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji

Opublikowano w dniu 2017.07.28 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacj.

1.      Wszystkich mieszkańców zainteresowanych rozwojem naszej gminy i tematyką rewitalizacji zapraszamy do zgłoszenia się do prac w Gminnym Zespole ds. Rewitalizacji. Do współpracy zapraszamy również organizacje pozarządowe i przedsiębiorców, którym atrakcyjność naszej gminy i jej rozwój nie są obojętne.

 

2.      Gminny Zespół ds. Rewitalizacji, zwany dalej Zespołem lub GZR, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących Programu Rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo- doradczą Wójta Gminy Święciechowa, zwanego dalej Wójtem, w sprawach dotyczących opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Święciechowa 2017-2023 (zwanego dalej Programem Rewitalizacji).

 

3.      Członkowie Zespołu będą aktywnie uczestniczyć w pracach nad sporządzeniem programu Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2017 - 2023 oraz realizowanych w trakcie prac nad Programem działaniach z zakresu partycypacji społecznej, w szczególności takich jak:

- spotkania warsztatowe mające na celu zaangażowanie lokalnej społeczności i zapewnienie partycypacji społecznej w projekcie (2 spotkania prowadzone przez eksperta),

- forum społeczne w ramach diagnozy obszaru,

- debata społeczna w ramach opracowania Programu Rewitalizacji,

- spotkania robocze członków Zespołu,

- spotkania informacyjne ze społecznością itp.

 

4.      Praca w Zespole będzie świadczona społecznie i nie będzie przysługiwać za nią żadne wynagrodzenie, dieta czy zwrot kosztów podróży.

 

5.      Osoby chętne do uczestnictwa w pracach Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury za pomocą formularza „Deklaracji uczestnictwa w pracach Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji” wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia.

 

6.      Zgłoszenia do Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji w postaci wypełnionej i podpisanej Deklaracji zgłoszeniowej wraz z załącznikami prosimy dostarczyć jedną z poniższych dróg do dnia 7 sierpnia 2018 r., do godziny 15:00:

- listownie na adres: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa z dopiskiem „NABÓR CZŁONKÓW GMINNEGO ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI”,

lub

- osobiście do sekretariatu w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64  -115 Święciechowa, w godzinach urzędowania tj. pn. – Pt. godz. 8:00 – 15:00.

 

Za wiążące uznaje się datę wpływu oferty do Urzędu Gminy w Święciechowie. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą będzie brana pod uwagę data dostarczenia przesyłki do Urzędu Gminy w Święciechowie, nie zaś data stempla pocztowego.

 

7.      Ogłoszenie o naborze oraz Deklaracja dostępne są na stronach: www.swieciechowa.pl oraz na stronie bip.swieciechowa.pl, jak również w Urzędzie Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa, II piętro, pok. nr 14. Ogłoszenie zostało wywieszone również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Święciechowa.

 

8.      Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

- przesłane w formie innej niż Deklaracja uczestnictwa w pracach Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji,

- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

- z datą wpływu po dniu 7 sierpnia 2017 r.

 

9. Program Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2017-2023 powstaje w ramach projektu pn. „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Święciechowa” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

 

10.  W trakcie naboru do Zespołu będą brane pod uwagę kwalifikacje oraz doświadczenie kandydatów w zakresie:

a)      znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej gminy,

b)      kreatywność, inicjatywa i umiejętność współpracy z lokalną społecznością oraz w zespole,

c)      doświadczenie we współpracy międzysektorowej,

d)     doświadczenie w sporządzaniu analiz, opracowań i raportów,

e)      komunikatywność.

 

11.  Na potwierdzenie posiadania kwalifikacji i doświadczenia w zakresie określonym w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia do Deklaracji należy załączyć stosowne dokumenty.

 

12.  Do udziału w pracach Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji mogą zostać zgłoszone wyłącznie osoby zamieszkujące teren Gminy Święciechowa lub będące właścicielem/użytkownikiem/zarządcą nieruchomości położonej na terenie Gminy Święciechowa.

 

13.  Zespół ds. Rewitalizacji liczyć będzie nie więcej niż 6 osób.

 

14.  Szczegółowe informacje dotyczące zadań i zasad wyznaczania składu Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji określa Uchwała nr XXXI/239/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania partycypacji społecznej w Programie Rewitalizacji Gminy Święciechowa. 
 


Dokumenty

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon