Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

XXX Sesja Rady Gminy

Opublikowano w dniu 2017.05.19 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Sesja Rady

25 maja 2017 r. o godz. 13.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Święciechowa.

Porządek obrad sesji:       
1.    Otwarcie.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Gminy.
3.    Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie miedzysesyjnym.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

 • przedstawienie sprawozdania,
 • przedstawienie uchwały Nr SO-0954/18/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2016 rok,
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa o udzielenie Wójtowi Gminy Święciechowa absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016,
 • przedstawienie uchwały Nr SO-0955/8/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Święciechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016,
 • opinie komisji Rady Gminy.

6.    Sprawozdanie finansowe Gminy Święciechowa.

 • przedstawienie sprawozdania,
 • opinie komisji Rady Gminy.

7.    Dyskusja nad sprawozdaniami wymienionymi w pkt. 5 i 6.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2016.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2016 rok.
10.    Pozostałe projekty uchwał:

 • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2016,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2017-2021,
 • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,
 • w sprawie aportu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie,
 • w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce,
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Święciechowa.

11.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 r.
12.    Wolne głosy i wnioski.
13.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
14.    Zakończenie.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon