Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Nabór na stanowisko sprzątaczki

Opublikowano w dniu 2017.04.07 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie  ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

1. Przedmiot naboru:

 • Stanowisko: sprzątaczka;
 • Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół w Święciechowie;
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę;
 • Wymiar czasu pracy: 40godzin tygodniowo  - 1 etat;

2. Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykonanie niezbędnych badań lekarskich;
 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • umiejętność nawiązywania dobrych  relacji z dziećmi i dorosłymi pracownikami szkoły;
 • poczucie odpowiedzialności
 • wysoka kultura osobista

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 • zamiatanie, odkurzanie  i zmywanie podłóg sal lekcyjnych  i innych pomieszczeń szkolnych;
 • ścieranie kurzu (na sucho i mokro) ze sprzętu, mebli; zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek, szafek;
 • mycie luster, glazury, umywalek, toalet;
 • dystrybucja ręczników jednorazowych, mydła, papieru toaletowego;
 • mycie okien, drzwi, lamperii, listew, parapetów, glazury;
 • przygotowanie do prania firanek;
 • mycie lamp oświetleniowych; 
 • trzepanie dywanów, czyszczenie wykładzin;
 • sprzątanie po naprawach i remontach. 

5.   Przestrzeganie BHP:

 • odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości;
 • zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
 • umiejętne  posługiwanie  się  sprzętem  mechanicznym  i  elektrycznym  zgodnie 
 • używanie  odzieży  ochronnej  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem;
 • wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

z  instrukcją  użytkowania;

 

 

 

   6. Gospodarka materiałowa :

 • odpowiedzialność za pobrane przedmioty i środki do utrzymania czystości;
 • odpowiedzialność za sprzęt sprzątający , znajomość stanu posiadania;
 • zabezpieczenie przed kradzieżą sprzętu, rzeczy i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach;
 • dbałość o powierzony sprzęt, rośliny;
 • gospodarne używanie sprzętu i środków do sprzątania.

 7.Sprawy ogólne :

 • dbałość o estetyczny wygląd;
 • odpowiedzialność za powierzone klucze;
 • pełnienie dyżurów w przypadku organizowania przez szkołę uroczystości, imprez, akcji itp.;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.

 

8. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów  poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • świadectwa pracy
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku sprzątaczka
 • oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych kandydaci wraz z dokumentami powinni złożyć oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Koperty zawierające wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół

w Święciechowie ul .Szkolna 15 w terminie 10 – 21  kwietnia 2017 r. do godz. 13:00

z dopiskiem ,,Oferta na stanowisko sprzątaczka w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

i Gimnazjum w Święciechowie” .

9. Opis procedury wyłaniania kandydata

Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Święciechowie nie później niż 28.04.2017 r.

 

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon