Święciechowa.pl - Wiadomości ( Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic ) http://swieciechowa.pl/ Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic | Gmina Święciechowa pl-pl Fri, 17 Jan 2020 22:27:30 +0000 Fri, 17 Jan 2020 22:27:30 +0000 XVII Sesja Rady Gminy Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/urzad/2020/01/xvii-sesja-rady-gminy-święciechowa Fri, 17 Jan 2020 12:08:00 +0000 mwie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/urzad/2020/01/xvii-sesja-rady-gminy-święciechowa 23 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się  XVII Sesja Rady Gminy

]]>
Planowane wyłączenie prądu - Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/planowane-wyłączenie-prądu-święciechowa Fri, 17 Jan 2020 06:26:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/planowane-wyłączenie-prądu-święciechowa w dniu: 2020 - 01 - 23 ( czwartek)

w godzinach: 09:00-14:30

Święciechowa: ul. Dębowa - cała ulica.

w dniu: 2020 -01 - 24 ( piątek)

w godzinach : 07:00 - 15:00

Święciechowa: ul. Wodna - hydrofornia (Zakład Usług Wodnych).

]]>
Serdecznie zapraszamy na Bal Samorządowy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/serdecznie-zapraszamy-na-bal-samorządowy Fri, 17 Jan 2020 06:22:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/serdecznie-zapraszamy-na-bal-samorządowy Bal Samorządowy odbędzie się 22.02.2020 r. o godz. 19:00 w sali wiejskiej w Święciechowie ul. Strzelecka 7.

Cena zaproszenia 240,00 zł od pary.

Gra zespół VENUS

]]>
Ferie z szachami http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/ferie-z-szachami Fri, 17 Jan 2020 06:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/ferie-z-szachami Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do nauki królewskiej gry w szachy, a nieco bardziej doświadczonych wiedzą i umiejętnościami do spędzenia wolnego czasu przy szachownicy w zdrowej rywalizacji.

27.01.2020 -01.02.2020  w godz. od 17:00-19:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie.

W sobotę 01.02.2020 r. odbędzie się Turniej Szachowy dla uczestników warsztatów.

Zapisy: Damian Szymkowiak, tel. 783 488 210

Serdecznie zapraszamy do zapisów !


]]>
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty Thu, 16 Jan 2020 13:01:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt. ,, Bajkowe rozpoczęcie ferii ''.

W dniu 09 stycznia 2020 r.. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie ,, Lasocice z Pasją'' z siedzibą 64-100 Lasocice, ul. Sportowa 51 , na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: urzadgminy@swieciechowa.pl

– listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa  

do dnia 22.01.2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta

]]>
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 r. http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-przedstawicieli-na-członków-komisji-konkursowej-na-wspieranie-realizacji-zadań-publicznych-w-2020-r Thu, 16 Jan 2020 11:06:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-przedstawicieli-na-członków-komisji-konkursowej-na-wspieranie-realizacji-zadań-publicznych-w-2020-r Wójt Gminy Święciechowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688 ze zmianami), do zgłaszania przedstawicieli  na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2020 roku.

1. Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 17 stycznia do 22 stycznia 2020 roku.

2. Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Wypełnione formularze należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2020 roku” :

1) bezpośrednio do Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa w godzinach pracy urzędu,

2) za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do Urzędu ) na adres: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4 , 64-115 Święciechowa. 

Uwagi dotyczące prac komisji:

1) W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.

2) W przypadku braku zgłoszenia kandydatów oceniających oferty, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust.2 da Ustawy, działa bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

3) Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu.

4) Wyboru jednego członka do pracy komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Święciechowa.

5) Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

6) Posiedzenia komisji odbywać się będą w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14A, 64-115 Święciechowa, sala sesyjna I piętro) , w godzinach pracy urzędu.

7) Członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania ofert zobowiązani są zapoznać się z:

- Uchwałą Rady Gminy Święciechowa w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”;

- Zarządzeniem Wójta Gminy Święciechowa w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej, ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, ofertami złożonymi na konkurs wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

Formularz zgłoszeniowy

]]>
Planowane wyłączenie prądu - Strzyżewice http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/planowane-wyłączenie-prądu-strzyżewice Thu, 16 Jan 2020 06:18:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/planowane-wyłączenie-prądu-strzyżewice w dniu: 2020-01-21 ( wtorek)

w godzinach: 09:00-13:00

Strzyżewice : ul. Hangarowa - cała ulica.

]]>
Ogłoszono nabór wniosków na rozwój przedsiębiorczości i innowacji http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/ogłoszono-nabór-wniosków-na-rozwój-przedsiębiorczości-i-innowacje Wed, 15 Jan 2020 06:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/ogłoszono-nabór-wniosków-na-rozwój-przedsiębiorczości-i-innowacje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków w programie finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, mogą otrzymać nawet 2 mln euro na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych procesów, produktów lub technologii.

Wnioski będą przyjmowane od 7 stycznia do 31 marca 2020 r.

Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” z budżetem w wysokości 100 mln euro ma na celu poprawę konkurencyjności polskiego sektora MMŚP. Konkursy mają również wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i Norwegii.

O wsparcie finansowe będzie można starać się w trzech obszarach:

 • technologie przyjazne środowisku – projekty dotyczące wdrożenia innowacji, które przyczynią się jednocześnie do rozwoju firm i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko (działalności własnej lub produktów, które firma wprowadzi na rynek);
 • innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych – projekty w zakresie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża (także w zakresie poprawy stanu środowiska);
 • technologie poprawiające jakość życia  – projekty dotyczące tworzenia, rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (w szczególności osób starszych).

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (maks. 2 mln euro).

W programie przewidziano dodatkową pulę środków na realizację projektów z w/w obszarów dla kobiet („Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet”). Mogą starać się o nie firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie firmy, w których kobieta jest co najmniej współwłaścicielką i bierze udział w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorcze kobiety mogą otrzymać na innowacyjne projekty nawet 200 tys. euro (maks. 85 proc. kosztów kwalifikowanych).

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/funduszenorweskie.

]]>
Portal dla przedsiębiorców e-zamówienia http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/informacja-o-realizacji-postępowań-o-udzielenie-zamówień-publicznych Tue, 14 Jan 2020 11:59:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/informacja-o-realizacji-postępowań-o-udzielenie-zamówień-publicznych Gmina Święciechowa, informuje że od stycznia 2020 roku realizacja większości postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto przekraczającej kwotę 6000 euro, a nie przekraczającej wartości kwoty 30 000 euro odbywać się będzie poprzez dedykowaną platformę zakupową znajdującą się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ug_swieciechowa

Przyszłych wykonawców prosimy o zarejestrowanie się na platformie, poprzez wybranie zakładki „Zostań dostawcą”, wybranie odpowiedniej grupy dostawców i pozostawienie adresu e-mail. W ten sposób będą Państwo informowani o wystawianych postępowaniach przez Gminę.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Centrum Wsparcia Klienta pod numerem telefonu 22 101 02 02, w godz. od 8:00 do 17:00 codziennie, od poniedziałku do piątku. Informacji udziela również pracownik Urzędu pod numerem telefonu 655337231.

]]>
XII Sesja III Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/xii-sesja-iii-kadencji-młodzieżowej-rady-gminy-święciechowa Tue, 14 Jan 2020 08:13:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2020/01/xii-sesja-iii-kadencji-młodzieżowej-rady-gminy-święciechowa Na podstawie § 15 ust. 1  Statutu Młodzieżowej Rady gminy Święciechowa stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Święciechowa Nr XXXIII/266/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2014 r. poz. 3172 – ze zmianami)

15 stycznia 2020 r. o godz.18:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14a, odbędzie się XII Sesja III Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.

Porządek obrad sesji:

 • Otwarcie.

 • Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.

 • Sprawozdanie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa z działalności w okresie międzysesyjnym.

 • Spotkanie z panią Beatą Grzegorzewską z leszczyńskiego centrum PISOP.

 • Podsumowanie akcji "Paczka pod choinkę".

 • Interpelacje radnych.

 • Wolne głosy i zapytania.

 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 • Zakończenie.


]]>