Święciechowa.pl - Wiadomości ( Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic ) http://swieciechowa.pl/ Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic | Gmina Święciechowa pl-pl Sun, 20 Jan 2019 07:31:07 +0000 Sun, 20 Jan 2019 07:31:07 +0000 Serdecznie zapraszamy na Bal Samorządowy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/serdecznie-zapraszamy-na-bal-samorządowy Fri, 18 Jan 2019 06:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/serdecznie-zapraszamy-na-bal-samorządowy STOP PRZEMOCY http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/stop-przemocy Thu, 17 Jan 2019 15:17:43 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/stop-przemocy Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do komisji konkursowej. http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/ogłoszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarządowych-oraz-podmiotów-prowadzących-działalność-pożytku-publicznego-na-kandydatów-do-komisji-konkursowej Thu, 17 Jan 2019 15:08:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/ogłoszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarządowych-oraz-podmiotów-prowadzących-działalność-pożytku-publicznego-na-kandydatów-do-komisji-konkursowej Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do  komisji konkursowej ,opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie   realizacji  zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego  w Gminie Święciechowa w 2019 roku    

Wójt Gminy Święciechowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których  mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 , poz. 450 ze zmianami), do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na  wspieranie   realizacji  zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa  w 2019 roku.  

1.Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 17 stycznia do 22 stycznia  2019 roku.

2.Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Wypełnione formularze należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa  w 2019 roku” :

  • bezpośrednio do Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa w godzinach pracy urzędu,
  • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres : Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa.
  •  

Uwagi dotyczące prac  komisji:  

1)W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.

2)W przypadku braku zgłoszenia kandydatów oceniających oferty, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust.2da Ustawy, działa bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

3) Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu.

4) Wyboru jednego członka do pracy komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Święciechowa.

5) Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział  w komisji jej członkom nie  będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

6) Posiedzenia komisji odbywać się będą w siedzibie Urzędu Gminy  w Święciechowie       ul. Rynek 14A, 64-115 Święciechowa, sala sesyjna I piętro) , w godzinach pracy urzędu.

7) Członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania ofert zobowiązani są zapoznać się z:

- Uchwałą Rady Gminy Święciechowa w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”;

- Zarządzeniem  Wójta Gminy Święciechowa w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej, ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, ofertami złożonymi na konkurs  wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

Formularz Zgłoszeniowy

 

 

 

]]>
Serdecznie zapraszamy na Karnawałowy Bal Przebierańców http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/serdecznie-zapraszamy-na-karnawałowy-bal-przebierańców Thu, 17 Jan 2019 05:30:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/serdecznie-zapraszamy-na-karnawałowy-bal-przebierańców Atrakcyjna działka w Święciechowie na sprzedaż http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/atrakcyjna-działka-w-święciechowie-na-sprzedaż Wed, 16 Jan 2019 15:09:07 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/atrakcyjna-działka-w-święciechowie-na-sprzedaż Wójt Gminy Święciechowa ogłasza drugi  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Święciechowa.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Święciechowa w rejonie ul. Produkcyjnej przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.  Dojazd do działki drogą gruntową w strefie pośredniej Święciechowy w pobliżu terenów miasta Leszna. Działka jest nieuzbrojona. Działka  posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej z ulicy Produkcyjnej. Działka położona jest  na terenach  przeznaczonych na zabudowę przemysłową, rzemieślniczą, składy , handel hurtowy  i usługi uciążliwe. Jest to zgodne z Uchwałą nr VIII/62/2003 Rady Gminy  Święciechowa  z dnia 29.07.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Święciechowie dz. 331/3, 1184, 1217, 1218, 1219/2, 1220, 1225, 1226/6 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 148, poz. 1794.  

1.Działka nr 1220/33        o pow.   0,5000 ha             KW PO1L/00024363/6

cena wywoławcza netto-  225.315,00zł                    Wadium 20.000,-zł.  

Powyższa nieruchomość w dziale III i IV jest wolna od obciążeń.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 9 listopada 2018r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg  odbędzie się 15 lutego 2019r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia 12 lutego 2019r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%  i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu lub osoba reprezentująca uczestnika zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – uczestnik przedkłada zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy

- rozpoczęcie budowy za które uważa się wybudowanie fundamentów  winno nastąpić w ciągu 3 lat od zawarcia aktu notarialnego.

- zakończenie zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie zamkniętym winno nastąpić w ciągu następnych 5 lat.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522.


 

]]>
Planowane wyłączenie prądu - Henrykowo http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/planowane-wyłączenie-prądu-henrykowo Wed, 16 Jan 2019 14:43:35 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/planowane-wyłączenie-prądu-henrykowo w dniu : 2019 - 01 - 22

w godzinach: 07:30 - 14:30

Henrykowo nr 2 do 8, działka 131

]]>
V Sesja Rady Gminy Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/v-sesja-rady-gminy-święciechowa Tue, 15 Jan 2019 13:22:47 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/v-sesja-rady-gminy-święciechowa W dniu 22 stycznia  2019 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14a odbędzie się V Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święciechowa:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

c) prezentacja ( wystąpienia kandydatów ),

d) przeprowadzenie głosowania ( tajnego ),

e) ustalenie wyników wyboru i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

6. Pozostałe projekty uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,

b) w sprawie przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

c) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Święciechowa oraz planów pracy Komisji na rok 2019,

d) w sprawie wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich,

e) w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia ,, Organizacja Turystyczna Leszno – Region’’,

f) w sprawie przyjęcia ,, Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2032”,

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święciechowa w granicach określonych na załączniku graficznym,

h) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa,

i) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Lasocice,

j) w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia ,, Rowerowa S5’’i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Święciechowa.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie

]]>
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/obwieszczenie-o-wyłożeniu-do-publicznego-wglądu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wschodniej-części-gminy-święciechowa Tue, 15 Jan 2019 06:19:10 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/obwieszczenie-o-wyłożeniu-do-publicznego-wglądu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wschodniej-części-gminy-święciechowa Obwieszczenie

]]>
Informacja o terminach polowań zbiorowych http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/informacja-o-terminach-polowań-zbiorowych-1 Mon, 14 Jan 2019 10:37:49 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/informacja-o-terminach-polowań-zbiorowych-1 Realizując polecenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz wytyczne Inspekcji Weterynaryjnej Głównego Lekarza Weterynarii, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie, polecił w ramach wielkoobszarowych polowań zbiorowych kołu łowieckiemu nr 5 Dzik w Lesznie przeprowadzenie na dzierżawionych obwodach łowieckich polowań zbiorowych z psami na dziki.

Niniejszym realizując to zadanie zgłaszam przeprowadzenie przez nasze koło w/w polowania zbiorowego w dniach 19 i 26 stycznia 2019r. na terenie obwodu łowieckiego nr 440.  

Z pozdrowieniami Darz Bór  

Norbert Breska

Skarbnik Koła Łowieckiego nr 5 Dzik w Lesznie

Informacja - Nadleśnictwo Karczma Borowa

]]>
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z opinią biegłego dotyczącej oddziaływania inwestycji polegającej na budowie odnawialnego źródła energii w Święciechowie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/zawiadomienie-o-mozliwości-zapoznania-się-z-opinią-biegłego-dotyczącej-oddziaływania-inwestycji-polegającej-na-budowie-odnawialnego-źródła-energii-w-święciechowie Mon, 14 Jan 2019 10:26:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/01/zawiadomienie-o-mozliwości-zapoznania-się-z-opinią-biegłego-dotyczącej-oddziaływania-inwestycji-polegającej-na-budowie-odnawialnego-źródła-energii-w-święciechowie Zawiadomienie

]]>