Święciechowa.pl - Wiadomości ( Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic ) http://swieciechowa.pl/ Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic | Gmina Święciechowa pl-pl Mon, 25 Mar 2019 10:14:12 +0000 Mon, 25 Mar 2019 10:14:12 +0000 Serdecznie zapraszamy do punktu informacyjnego programu ,, Nowa Piątka'' http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/serdecznie-zapraszamy-do-akcji-informacyjnej-dotyczącej-rządowego-programu-nowa-piątka Mon, 25 Mar 2019 07:18:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/serdecznie-zapraszamy-do-akcji-informacyjnej-dotyczącej-rządowego-programu-nowa-piątka 27 marca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie na ul. Strzeleckiej 6 odbędzie się akcja informacja (punkt informacyjny) zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Wielkopolski dotycząca rządowego programu "Nowa Piątka". Program zakłada wprowadzenie 500+ na każde dziecko, brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych, obniżenie podatku PIT z 18% na 17% oraz wypłatę trzynastej emerytury.

Akcja ma charakter informacyjny.

Prezentacja Programów Nowa Piątka

]]>
VII Sesja Rady Gminy Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/vii-sesja-rady-gminy-święciechowa Fri, 22 Mar 2019 06:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/vii-sesja-rady-gminy-święciechowa W dniu 28 marca 2019 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14a odbędzie się VII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Święciechowa za rok 2018.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
  6. Projekty uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025,

b) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,

c) w sprawie zarządzania poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

d) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Święciechowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Święciechowa,

e) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2019,

f) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogę,

g) w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogę,

h) w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie Krzycko Małe.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie.

Projekty uchwał


]]>
Szkolenie dla rolników http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/szkolenie-dla-rolników-1 Fri, 22 Mar 2019 06:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/szkolenie-dla-rolników-1 Szkolenie

]]>
Ogłoszono przetarg na przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/ogłoszono-przetarg-na-przeniesienie-sali-wiejskiej-i-utworzenie-stodoły-marzeń-w-trzebinach Thu, 21 Mar 2019 11:35:28 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/ogłoszono-przetarg-na-przeniesienie-sali-wiejskiej-i-utworzenie-stodoły-marzeń-w-trzebinach Więcej informacji

]]>
Atrakcyjna działka w Święciechowie na sprzedaż http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/atrakcyjna-działka-w-święciechowie-na-sprzedaż Thu, 21 Mar 2019 06:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/atrakcyjna-działka-w-święciechowie-na-sprzedaż Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy, położonej w obrębie wsi Święciechowa.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Święciechowa w rejonie ul. Produkcyjnej przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.  Dojazd do działki drogą gruntową w strefie pośredniej Święciechowy w pobliżu terenów miasta Leszna. Działka jest nieuzbrojona. Działka  posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej z ulicy Produkcyjnej. Działka położona jest  na terenach  przeznaczonych na zabudowę przemysłową, rzemieślniczą, składy , handel hurtowy  i usługi uciążliwe. Jest to zgodne z Uchwałą nr VIII/62/2003 Rady Gminy  Święciechowa  z dnia 29.07.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Święciechowie dz. 331/3, 1184, 1217, 1218, 1219/2, 1220, 1225, 1226/6 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 148, poz. 1794.  

1.Działka nr 1220/33        o pow.   0,5000 ha             KW PO1L/00024363/6

cena wywoławcza netto-  214.050,00zł                    Wadium 15.000,-zł.  

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 9 listopada 2018r i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbył się dnia 15 lutego 2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg  odbędzie się dnia 19 kwietnia 2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w pieniądzu w terminie do dnia 15 kwietnia  2019r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, na tablicach ogłoszeń na terenie wsi Święciechowa, w prasie  oraz na stronie internetowej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej .

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522.


 

]]>
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty-1 Wed, 20 Mar 2019 06:30:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty-1 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt. ,, Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działania zwiększające integrację mieszkańców''.

W dniu 15 marca 2019 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez, Stowarzyszenie  ZMW z siedzibą 64 - 100 Przybyszewo ul. Wiejska 51 na realizację zadania publicznego   w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl,Zgodnie  z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie                                        

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: urzadgminy@swieciechowa.pl   

- listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa 

do dnia 26.03.2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta

]]>
Serdecznie zapraszamy na zajęcia Fitness w Lasocicach http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/serdecznie-zapraszamy-na-zajęcia-fitness-w-lasocicach Wed, 20 Mar 2019 06:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/serdecznie-zapraszamy-na-zajęcia-fitness-w-lasocicach Serdecznie zapraszamy na spektakl teatralny http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/serdecznie-zapraszamy-na-spektakl-teatralny Tue, 19 Mar 2019 06:15:08 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/serdecznie-zapraszamy-na-spektakl-teatralny Ogłoszono przetarg na budowę drogi ul. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Andersa w Święciechowie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/ogłoszono-przetarg-na-budowę-drogi-ul-majora-henryka-sucharskiego-i-ul-andersa-w-święciechowie Tue, 19 Mar 2019 06:07:18 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/ogłoszono-przetarg-na-budowę-drogi-ul-majora-henryka-sucharskiego-i-ul-andersa-w-święciechowie Więcej informacji

]]>
Zapraszamy do międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/zapraszamy-do-międzygminnego-schroniska-dla-bezdomnych-zwierząt-w-henrykowie Mon, 18 Mar 2019 12:38:45 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/03/zapraszamy-do-międzygminnego-schroniska-dla-bezdomnych-zwierząt-w-henrykowie