Święciechowa.pl - Wiadomości ( Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic ) http://swieciechowa.pl/ Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic | Gmina Święciechowa pl-pl Mon, 16 Sep 2019 00:48:38 +0000 Mon, 16 Sep 2019 00:48:38 +0000 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty-1 Fri, 13 Sep 2019 13:09:19 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty-1 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt. ,, Pożegnanie lata na sportowo".

W dniu 13 września 2019 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare z siedzibą 64-100 Leszno, Długie Stare, ul. Leszczyńska 1/1, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl,       Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie                                       

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: urzadgminy@swieciechowa.pl   

- listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa 

do dnia 20.09.2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta

]]>
Warsztaty umiejętności wychowawczych - zmiana terminu http://swieciechowa.pl/wiadomosci/gops/2019/09/warsztaty-umiejętności-wychowawczych-zmiana-terminu Fri, 13 Sep 2019 08:51:00 +0000 primel http://swieciechowa.pl/wiadomosci/gops/2019/09/warsztaty-umiejętności-wychowawczych-zmiana-terminu Wszystkie zapisane osoby na Warsztaty umiejętności wychowawczych dla Rodziców zapraszamy  20 września o godz. 10:00 do Sali Wiejskiej ul. Strzelecka 7 w Święciechowie.

]]>
500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/500-dla-osób-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji Fri, 13 Sep 2019 05:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/500-dla-osób-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji Ponad 70 tys. osób w Wielkopolsce, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, i których dochód miesięczny nie przekracza 1600 zł brutto, może już złożyć wniosek o tzw. dodatek 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Z szacunków ZUS wynika, że od października tego roku do marca przyszłego roku, wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet 850 tys. osób. w całym kraju.

Uzyskanie świadczenia uzupełniającego uzależnione będzie od łącznego spełnienia kilku warunków. Po pierwsze, świadczenie to jest adresowane wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Po drugie, świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń, z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych nie przekroczy 1600 zł. O dodatek będą się mogli ubiegać także cudzoziemcy, w tym obywatele państw członkowskich UE, legalnie przebywający na terytorium RP.

Mimo, że przepis wejdzie w życie dopiero 1 października, ZUS opracował już formularz wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jest on dostępny na stronie internetowej www.zus.pl oraz na salach obsługi klientów ZUS. Nasi doradcy chętnie pomogą każdemu w wypełnieniu wniosku – zapewnia Marlena Nowicka - regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Co będą musiały zrobić osoby, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

Osoby te będą musiały do wniosku o świadczenie uzupełniające dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku). Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności powinny je także dołączyć do wniosku.

Od kiedy ZUS wypłaci pieniądze?

Świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych będzie przysługiwało od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek, nie wcześniej jednak niż od 1 października br., tj. od daty wejścia w życie przepisów. W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy, ZUS będzie miał nie 30, lecz 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności, na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

W jakiej wysokości ZUS przyzna świadczenie?

Nowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy czym łączna kwota tego świadczenia i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Zgodnie z tą zasadą uprawnione do świadczenia są również osoby, których suma świadczeń ze środków publicznych zawiera się w przedziale powyżej 1100 zł do 1600 zł. Przykładowo, jeżeli suma tych świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 400 zł.

Jakie dochody będą brane pod uwagę?

Do kryterium dochodowego będą brane pod uwagę prawie wszystkie świadczenia stałe finansowane ze środków publicznych, m.in. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia z pomocy społecznej. Istotne będą także świadczenia emerytalno-rentowe z zagranicy.

Czego nie uwzględnia się przy obliczaniu dochodu?

Nie będą wliczane świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Nie będzie wliczany także zasiłek pielęgnacyjny ani dodatki (np. dodatek kombatancki), dochody z pracy, renty cywilnoprawne, a także - w niektórych przypadkach - renta rodzinna. Do dochodu nie będzie wliczana renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub przed ukończeniem 25 lat w przypadku kontynuowania nauki.

Oddział:                                  Liczba uprawnionych:

Ostrów Wlkp.                          22 536

Piła                                           8 464

Poznań II                                 22 955

Poznań I                                  16 703

Suma                                       70 658


Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej

i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim


]]>
Droga w Krzycku Wielkim zamknięta na czas przebudowy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/zamknięcie-drogi-w-krzycku-wielkim-na-czas-przebudowy Thu, 12 Sep 2019 12:27:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/zamknięcie-drogi-w-krzycku-wielkim-na-czas-przebudowy Droga powiatowa - ul. Prymasa Krzyckiego - w Krzycku Wielkim w gminie Włoszakowice od dnia 12 do 17 września br. będzie całkowicie zamknięta dla ruchu drogowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mórkowską do skrzyżowania z ul. Osiedle 700-lecia.

Firma Usługowo – Handlowa Jacek Malepszy z Leszna kończy w Krzycku Wielkim przebudowę ok. 1,1 km drogi powiatowej. Ul. Prymasa Krzyckiego jest modernizowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Mórkowską do skrzyżowania z ul. Osiedle 700-lecia. Wart ok. 1,1 mln zł kontrakt przewiduje wymianę krawężników po obu stronach jezdni, wymianę nawierzchni chodnika oraz utwardzonych zjazdów, wymianę istniejących studni kanalizacji deszczowej i wykonanie warstwy wyrównawczej asfaltu. Warstwa ścieralna natomiast zostanie ułożona w ramach odtworzenia nawierzchni po zakończonej zleconej przez gminę Włoszakowice budowie kanalizacji sanitarnej.

Od 12 do 17 września br. przebudowywany odcinek będzie wyłączony z ruchu drogowego. W tym czasie sfrezowana zostanie stara nawierzchnia asfaltowa i ułożona nowa warstwa wyrównawcza.

Zalecany objazd z kierunku Śmigla wyznaczono przez: Bukówiec Górny - Włoszakowice - Jezierzyce Kościelne - Gołanice – Krzycko Małe, z kierunku Leszna : Gołanice - Jezierzyce Kościelne - Włoszakowice - Bukówiec Górny.

Źródło

]]>
Marsz Pokoleniowy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/marsz-pokoleniowy Thu, 12 Sep 2019 12:04:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/marsz-pokoleniowy Marsz pokoleniowy odbył się 7 września 2019 r. na polanie Hubertus w Długiem Starem.  Głównym zadaniem było upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób w różnym przedziale wiekowym oraz o różnym stopniu sprawności.

Niesprzyjające warunki atmosferyczne nie zniechęciły uczestników do udziału w marszu.

Rozpoczęto od wspólnej biesiady przy poczęstunku. Wszyscy bardzo dobrze się bawili pod rozstawionym przez wolontariuszy namiotem. Gdy deszcz ustał uczestniczy wyruszyli na wyznaczone trasy. Trasy liczyły ok: 10 km, 7 km i 3 km. Po dotarciu na metę na uczestników czekał posiłek wraz z ciepłym napojem.

Uczestnicy marszu dobierali trasę pod własne możliwości, dlatego każdy biorący udział miał możliwość ukończenia swojego wybranego etapu. Sposób ukończenia Marszu był różny : pieczo, z kijkami, truchtem lub na rowerze.

Uczestnicy integrowali się również poprzez gry w boule oraz ,, molky''.

Na koniec podsumowano przebieg Marszu Pokoleniowego: przyznano dyplomy za zajęcie 1-3 miejsca oraz dla najmłodszych uczestników.

Ogromny wkład w organizację imprezy wykonali wolontariusze.

Podczas całego Marszu propagowano zdrowy tryb życia: ratownik medyczny przedstawił zalety zdrowego odżywiania.

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia !

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

]]>
Razem stwórzmy budki bookcrossingowe http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/razem-stwórzmy-budki-bookcrossingowe Thu, 12 Sep 2019 05:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/razem-stwórzmy-budki-bookcrossingowe Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Nowej w miejscowości Długie Stare http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/ogłoszono-przetarg-na-przebudowę-ul-nowej-w-miejscowości-długie-stare Wed, 11 Sep 2019 11:25:26 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/ogłoszono-przetarg-na-przebudowę-ul-nowej-w-miejscowości-długie-stare Więcej informacji

]]>
Wielkpolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/wielkpolskie-forum-aktywności-i-przedsiębiorczości-społecznej Wed, 11 Sep 2019 06:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/wielkpolskie-forum-aktywności-i-przedsiębiorczości-społecznej 25.09.2019 r. w Zespole Jednostek Skarbowych w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 80 A, odbędzie się Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej, które współorganizowane jest z Krajową Administracją Skarbową. Forum skierowane jest do zarządów i księgowych z podmiotów ekonomii społecznej w tym przede wszystkim stowarzyszeń, fundacji czy spółek non-profit. Podczas konferencji uczestnicy poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej czy odpłatnej działalności statutowej. Na spotkaniu nie zabraknie także fachowej wiedzy w zakresie podatku VAT, rozliczania darowizn, ulgach i pracy wolontariackiej.

Rejestracja i pełen program dostępne są na stronie ekonomiaspoleczna.wrk.org.pl.

Choć udział w wydarzeniu jest bezpłatny to liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy trwają do 17 września.

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych i innych podmiotów społecznych (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działają od ponad 25 lat. Swoimi działaniami wsparli już kilka tysięcy organizacji. Skupiają profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiedzą wszystko.

Jako Federacja działają m.in. na rzecz:

  • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,

  • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw, rozwoju i współpracy między organizacjami,

  • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,

  • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla.

Od kilku lat prowadzą Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynują pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

Specjalizują się:

  • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski

  • w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych

  • w animacji aktywności społecznej i wolontariacie

  • w poradnictwie dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

W 2012 r. stworzyli i prowadzili w Poznaniu centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu. Lokal ten współfinansują z własnych środków, by poznańskie organizacje i aktywiści mieli darmową przestrzeń do prowadzenia działań społecznych.

]]>
Serdecznie zapraszamy do udziału w programie ,, Pomagamy pszczołom'' http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/serdecznie-zapraszamy-do-udziału-w-programie-pomagamy-pszczołom Wed, 11 Sep 2019 05:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/serdecznie-zapraszamy-do-udziału-w-programie-pomagamy-pszczołom Program

]]>
Planowane wyłączenie prądu - Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/planowane-wyłączenie-prądu-święciechowa Tue, 10 Sep 2019 11:19:28 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/09/planowane-wyłączenie-prądu-święciechowa w dniu: 2019-09-17

w godzinach: 08:30-15:30

Święciechowa ul. Dębowa działka nr 784/6.

]]>