Święciechowa.pl - Wiadomości ( Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic ) http://swieciechowa.pl/ Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic | Gmina Święciechowa pl-pl Wed, 23 May 2018 05:34:42 +0000 Wed, 23 May 2018 05:34:42 +0000 XLIII Sesja Rady Gminy Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/xliii-sesja-rady-gminy-święciechowa Tue, 22 May 2018 11:23:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/xliii-sesja-rady-gminy-święciechowa W dniu 22 maja 2017 r. o godz. 13.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIIsesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

1) przedstawienie sprawozdania

2) przedstawienie uchwały Nr SO-0954/45/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2017 rok,

3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa o udzielenie Wójtowi Gminy Święciechowa absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017,

4) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Święciechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2017,

5) opinie komisji Rady Gminy

6. Sprawozdanie finansowe Gminy Święciechowa.

1) przedstawienie sprawozdania,

2) opinie komisji Rady Gminy.

7.Dyskusja nad sprawozdaniami wymienionymi w pkt. 5 i 6.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem      z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2017.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2017 rok.

10. Pozostałe projekty uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2017,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,

3) zmieniająca uchwałę Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców,

4) w sprawie nabycia działki położonej w Krzycku Małym z przeznaczeniem pod drogę,

5) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Krzycko Małe.

11.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 r.

12. Wolne głosy i wnioski.

13.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

14. Zakończenie.]]>
Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach Dnia Strażaka w Lesznie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/serdecznie-zapraszamy-do-udziału-w-obchodach-dnia-strażaka-w-lesznie Tue, 22 May 2018 10:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/serdecznie-zapraszamy-do-udziału-w-obchodach-dnia-strażaka-w-lesznie Plakat.png#asset:8589

]]>
Planowane wyłączenie prądu - Gołanice, Długie Stare http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/planowane-wyłączenie-prądu-gołanice-długie-stare Mon, 21 May 2018 11:06:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/planowane-wyłączenie-prądu-gołanice-długie-stare w dniu : 2018-05-22

w godzinach: 09:00 - 13:30

Gołanice : nr 24A, Obóz Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Żołnierzy Zawodowych; ul. Polna nr 9, 10J,12; ul. Parkowa nr 11, hydrofornia,

Gospodarstwo Rolne Długie Stare - bez budynku mieszkalnego.

]]>
Obwieszczenie Wójta Gminy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/obwieszczenie-wójta-gminy Mon, 21 May 2018 06:30:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/obwieszczenie-wójta-gminy Obwieszczenie Wójta Gminy Święciechowa o przeprowadzeniu obowiązkowej deratyzacji ( odszczurzania) na terenie Gminy Święciechowa.

]]>
Planowane wyłączenie prądu - Krzycko Małe http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/planowane-wyłączenie-prądu-krzycko-małe Fri, 18 May 2018 14:37:44 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/planowane-wyłączenie-prądu-krzycko-małe w dniu: 2018-05-23
w godzinach: 09:00 -14:00

Krzycko Małe : ul. Zielona nr 1, 3, 5, 7, przepompownia, działki nr 203/2 i 3, 178/2 oświetlenie drogowe.

]]>
Informacja Wójta Gminy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/informacja-wójta-gminy Thu, 17 May 2018 12:24:11 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/informacja-wójta-gminy Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 16 maja 2018r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Święciechowa zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U. 2018r. poz. 121 ze zmianami ) został wywieszony na okres 21 dni wykaz:

- nieruchomości gruntowej, działki nr 257/1 położonej w Długiem Starem  przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.

]]>
Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości w obrębie wsi Długie Stare http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/ogłoszono-przetarg-na-sprzedaż-nieruchomości-w-obrębie-wsi-długie-stare Thu, 17 May 2018 05:39:14 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/ogłoszono-przetarg-na-sprzedaż-nieruchomości-w-obrębie-wsi-długie-stare Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy położonej w obrębie wsi Długie Stare.

  Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona  we wsi Długie Stare. Kształt działki regularny.. Dojazd do nieruchomości  drogą gruntową . Rejon lokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa,  zatwierdzone uchwałą Nr XXXV/263/17 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 października 2017r., w sprawie zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonego uchwałą Nr VII/58/99 z dnia 30 sierpnia 1999r.  Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 sierpnia 1999r. zmienionego uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 5 czerwca 2007r. uchwałą Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 listopada 2009r. i uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2011r.” i uchwałą Nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 kwietnia 2014 roku działka przeznaczona jest na tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej o wiodącej funkcji mieszkaniowej .

 

Działka nr 148/2 o pow.  0,0983 ha ,                  księga wieczysta PO1L/00026899/6

cena wywoławcza netto-  48.410,00zł.               Wadium  5.000,00,-zł.

 

Nieruchomość  w dziale III i IV księgi wieczystej nie posiada wpisów

Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2018r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w terminie do dnia 11 czerwca  2018r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba , która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%

i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeśli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522.

 

mapka.png#asset:8575

 

]]>
Planowane wyłączenie prądu - Święciechowa, Krzycko Małe http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/planowane-wyłączenie-prądu-święciechowa-krzycko-małe Thu, 17 May 2018 05:19:36 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/planowane-wyłączenie-prądu-święciechowa-krzycko-małe w dniu : 2018-05-22

w godzinach : 07:30 - 15:30

Święciechowa :ul. Warzywna nr 5 do 17 i 29 do 47 nieparzyste, 18 do 24 parzyste, działki nr 332/56 do 70, 333/21 do 34.

Krzycko Małe :

w dniu : 2018-05-22

w godzinach : 06:30 - 16:30

 - działka nr 394/8
]]>
Planowane wyłączenie prądu - Gołanice http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/planowane-wyłączenie-prądu-gołanice-1 Wed, 16 May 2018 07:13:33 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/planowane-wyłączenie-prądu-gołanice-1 w dniu : 2018-05-18

w godzinach : 8:00 - 14:00

Gołanice: ul. Parkowa nr 1 do 19 nieparzyste, nr 4, 6 i 12 do 22 parzyste.

]]>
Ogłoszono przetarg na „Zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Święciechowie” http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/ogłoszono-przetarg-na-zakup-i-montaż-wyposażenia-przedszkola-w-święciechowie Wed, 16 May 2018 05:15:57 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/05/ogłoszono-przetarg-na-zakup-i-montaż-wyposażenia-przedszkola-w-święciechowie Dnia 14 maja 2018 r. Gmina Święciechowa ogłosiła przetarg na dostawę wyposażenia do nowego budynku Przedszkola w Święciechowie.

     Termin składania ofert mija 22 maja 2018 r. o godzinie 10.00. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie,  ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa  (Sekretariat, I piętro).

Zapraszamy do składania ofert.

Więcej informacji

]]>