Święciechowa.pl - Wiadomości ( Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic ) http://swieciechowa.pl/ Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic | Gmina Święciechowa pl-pl Sat, 22 Sep 2018 07:44:09 +0000 Sat, 22 Sep 2018 07:44:09 +0000 Zmiany zasad szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/zmiany-zasad-szacowania-szkód-łowieckich-w-uprawach-i-płodach-rolnych Fri, 21 Sep 2018 13:43:06 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/zmiany-zasad-szacowania-szkód-łowieckich-w-uprawach-i-płodach-rolnych W związku z wejściem w dniu 23 sierpnia 2018 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2018r. Poz. 1507) nastąpiły zmiany w trybie szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym wniosek o wyszacowanie szkód łowieckich właściciel albo posiadacz gruntów składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Wniosek winien zawierać w szczególności:

1.     Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,

2.     Wskazanie miejsca wystąpienia szkody (miejscowość, numer geodezyjny działki, powierzchnia działki),

3.     Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1.     Przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,

2.     Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda,

3.     Przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Szacowanie składa się z :

1.     Oględzin,

2.     Szacowania ostatecznego.

W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

O terminie dokonania oględzin przedstawiciel zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia otrzymania wniosku o wyszacowanie szkód. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku o wyszacowanie szkód.

Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku o wyszacowanie strat.

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest zobowiązany powiadomić przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego w formie pisemnej, w terminie siedmiu dni przed zamierzonym sprzętem.

O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody przedstawiciel dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia otrzymania informacji o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku o wyszacowanie strat.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia podpisania protokołu szacowania ostatecznego.

 

]]>
Konkurs Kronik OSP http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/konkurs-kronik-osp Thu, 20 Sep 2018 08:04:39 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/konkurs-kronik-osp W sierpniu w Wolsztyńskim Domu Kultury zorganizowane zostało podsumowanie pracy Wielkopolskich Kronikarzy OSP oraz autorów opracowań o monografii.

Był to XX Wielkopolski Finał Wojewódzki XXV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP i XXV Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje ,, Z dziejów OSP''. Na konkurs nadesłano 34 kroniki strażackie z jednostek OSP w 47 tomach. Do udziału w konkursie zgłoszono Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gołanic autorstwa druhny Moniki Fresel z OSP Gołanice, która określona została jako poprawnie prowadzona za co jej autorka otrzymała pamiątkową książkę oraz dyplom.

Łącznie z powiatu leszczyńskiego zostały zgłoszone trzy kroniki.

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia.

Źródło zdjęć : Monika Fresel

]]>
Trwają konsultacje w sprawie likwidacji przejazdów kolejowych na linii nr 14 http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/trwają-konsultacje-w-sprawie-likwidacji-przejazdów-kolejowych-na-linii-nr-14 Wed, 19 Sep 2018 06:06:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/trwają-konsultacje-w-sprawie-likwidacji-przejazdów-kolejowych-na-linii-nr-14

Konsultacja

Po wejściu na stronę w oknie "Treść konsultacji" jest link do mapy z przedstawionymi lokalizacjami przejazdów do likwidacji. Po włączeniu mapy po lewej stronie pokaże się lista przejazdów po kliknięciu na wybrany przejazd pokaże się opis dotyczący planowanych prac.

W przypadku uwag (zgody lub sprzeciwu) prosimy o dodanie komentarza w oknie "komentarze" na stronie mamzdanie.pl z podaniem numeru przejazdu którego tyczy się uwaga (numer przejazdu z listy na mapie).

]]>
Planowane wyłączenie prądu - Przybyszewo http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/planowane-wyłączenie-prądu-przybyszewo-1 Wed, 19 Sep 2018 05:06:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/planowane-wyłączenie-prądu-przybyszewo-1 w dniu: 2018-09-24

w godzinach: 08:30-12:30

Przybyszewo ul. Jana Chrzciciela działka nr 509/24, 509/27

]]>
Harmonogram zebrań wiejskich http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/harmonogram-zebrań-wiejskich Tue, 18 Sep 2018 05:28:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/harmonogram-zebrań-wiejskich Udzielana jest pomoc związana z wystąpieniem suszy lub powodzi http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/udzielana-jest-pomoc-związana-z-wystąpieniem-suszy-lub-powodzi-szkody-w-uprawach-rolnych Mon, 17 Sep 2018 06:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/udzielana-jest-pomoc-związana-z-wystąpieniem-suszy-lub-powodzi-szkody-w-uprawach-rolnych Agencja ARiMR będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy.

Stawka pomocy wynosi 1 000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstałe szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70% danej uprawy.

Wnioski można składać w terminie: 14-28 września 2018 r. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 % danej uprawy (przy czym w ramach naboru wniosków składanych w terminie 14-28 września 2018 pomocą będą objęte szkody poniesione na powierzchni uprawy w  wysokości co najmniej 70 % danej uprawy).
 • będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

Pomoc będzie udzielana:

 • poza formułą pomocy de minimis (pomoc publiczna), na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 - w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub  średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
 • w ramach formuły pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy. Przy czym, w przypadku pomocy udzielanej:

 • poza formułą pomocy de minimis (pomoc publiczna) wysokość pomocy nie może przekroczyć wartości stanowiącej różnicę pomiędzy 80% bądź 90% (w zależności od położenia gospodarstwa rolnego) kwoty obniżenia dochodu powiększonej o koszty poniesione i pomniejszonej o koszty nieponiesione, a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań,
 • w ramach formuły pomocy de minimis przyznawana pomoc nie może przekroczyć równowartości w euro dostępnego limitu de minimis (z uwzględnieniem limitu w zakresie pomocy w rolnictwie, rybołówstwie i ogólnego limitu pomocy de minimis).

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Do wniosku należy dołączyć, w przypadku:

1) pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody,
 • zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis).

2) pomocy udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 - pomoc publiczna:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody, z adnotacją wojewody potwierdzającą wystąpienie szkód.

(wzór protokołu oszacowania szkód oraz wytyczne do jego sporządzenia zostały opublikowane na stronie MRiRW  https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne)

Podstawa prawna: § 13r rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) - zmiana opublikowana w Dz. U. poz. 1483.

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla producentów rolnych należy kierować na: info@arimr.gov.pl

]]>
Serdecznie zapraszamy do udziału w programie ,, Czyste Powietrze '' http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/serdecznie-zapraszamy-do-udziału-w-programie-czyste-powietrze Fri, 14 Sep 2018 06:23:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/serdecznie-zapraszamy-do-udziału-w-programie-czyste-powietrze Ministerstwo Środowiska przeprowadzi spotkania w gminach, dotyczące realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Spotkanie z mieszkańcami naszej gminy odbędzie się 18.09.2018 r. o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Święciechowie przy ul. Strzeleckiej 7. Przekazywane będą informacje, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Podstawowym celem rządowego programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ulotka


Źródło: MŚ

]]>
XLV Sesja Rady Gminy Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/xlv-sesja-rady-gminy-święciechowa Fri, 14 Sep 2018 05:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/xlv-sesja-rady-gminy-święciechowa W dniu 20 września 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018-2023,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,

3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

4) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

5) w sprawie nadania tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Święciechowa'' dla Zespołu Pieśni i Tańca ,, MARYNIA'' ze Święciechowy,

6) w sprawie petycji (...) dotyczącej wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego,

7) w sprawie zmiany statutu gminy Święciechowa,

8) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia uchwałodawczych inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa,

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice gmina Święciechowa w granicach określonych na załączniku graficznym,

11) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Henrykowo,

12) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Krzycko Małe z przeznaczeniem pod drogę,

13) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,

14) w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,

15) zmieniająca Uchwałę Nr XV/102/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę sposobu ogrzewania, na instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła oraz na instalację paneli fotowoltaicznych,

16) w sprawie porozumienia z Miastem Leszno w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Święciechowa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie przy ul. Niepodległości 27c oraz przy ul. Starozamkowej 14a,

17) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych,

18) w sprawie porozumienia z Gminą Włoszakowice w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Święciechowa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy im. Wernera Kenkel we Włoszakowicach przy Pl. 21 października 4,

19) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

8. Zakończenie

]]>
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/komunikat-prezesa-krajowej-izby-kominiarzy Thu, 13 Sep 2018 05:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/komunikat-prezesa-krajowej-izby-kominiarzy Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

]]>
Serdecznie zapraszamy na jesienne warsztaty florystyczne http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/serdecznie-zapraszamy-na-jesienne-warsztaty-florystyczne Wed, 12 Sep 2018 11:04:38 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2018/09/serdecznie-zapraszamy-na-jesienne-warsztaty-florystyczne