Święciechowa.pl - Wiadomości ( Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic ) http://swieciechowa.pl/ Oficjalny Portal z codziennymi informacjami z Święciechowy i okolic | Gmina Święciechowa pl-pl Sun, 21 Jul 2019 23:56:14 +0000 Sun, 21 Jul 2019 23:56:14 +0000 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty-2 Fri, 19 Jul 2019 09:58:20 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/ogłoszenie-o-możliwości-zgłaszania-uwag-do-złożonej-oferty-2 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt. ,, Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej Gołanice 2019".

W dniu 19 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywni dla Gołanic z siedzibą 64-117 Gołanice ul. Parkowa 30, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl,       Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie                                       

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: urzadgminy@swieciechowa.pl   

- listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa 

do dnia 26.07.2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta

]]>
Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Klonowej i Topolowej w Święciechowie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/ogłoszono-przetarg-na-budowę-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-klonowej-i-topolowej-w-święciechowie Fri, 19 Jul 2019 09:38:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/ogłoszono-przetarg-na-budowę-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-klonowej-i-topolowej-w-święciechowie Więcej informacji

]]>
Informacja Wójta Gminy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/informacja-wójta-gminy-1 Fri, 19 Jul 2019 05:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/informacja-wójta-gminy-1 Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 17 lipca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie przy ul.Ułańska 4,  zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 ze zmianami) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne w trybie przetargu ustnego ograniczonego :

- działka  nr 337/4 – część położona w obrębie Przybyszewo,

- działka  nr 166/2 położona w obrębie Długie Stare,

- działki nr 276 i nr 264/2 położone w obrębie Niechłód,

- działka nr 28/3- część położona w obrębie Trzebiny,

- działka nr 820/2- część położona w obrębie Święciechowa,

- działka nr 596/2 część położona w obrębie Święciechowa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4, pok. Nr 4,  tel. 65 53 33 522.

 

 

]]>
“Ocieplam dom i walczę ze smogiem” http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/ocieplam-dom-i-walczę-ze-smogiem Thu, 18 Jul 2019 05:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/ocieplam-dom-i-walczę-ze-smogiem  Więcej informacji

]]>
Film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym'' http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/film-edukacyjny-dla-rolników-i-doradców-rolnych-pt-zamykanie-obiegu-biogenów-w-gospodarstwie-rolnym Wed, 17 Jul 2019 05:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/film-edukacyjny-dla-rolników-i-doradców-rolnych-pt-zamykanie-obiegu-biogenów-w-gospodarstwie-rolnym W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”.

W pierwszej jego części poruszana jest tematyka wagi wody w gospodarstwie rolnym i środowisku naturalnym. Omówione są źródła biogenów dostających się do zbiorników wodnych, czynniki wpływające na spływ związków biogennych, proces eutrofizacji wód oraz jego skutków dla ludzi. Przybliżone zostają także, zagadnienia Programu Azotanowego oraz Ustawy Prawo Wodne.

https://youtu.be/5OFcghqE0tI

Druga część dotyczy zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą. Omówione zostają obecne trendy w hodowli zwierząt oraz zagrożenia środowiskowe płynące z przemysłowej produkcji zwierzęcej. Przekazywane są informacje jak odpowiednie produkować nawozy naturalne, jak gospodarować ich nadwyżką oraz jak wyliczyć ilość nawozów produkowanych w gospodarstwie.

https://youtu.be/bhu7sGNWaZY

Trzecia część jest poświęcona głównie stosowaniu nawozów w taki sposób by ograniczyć ich wymywanie, odpowiedniemu składowaniu nawozów naturalnych. Pokazane w sposób wizualny jest także w jaki sposób wyliczyć minimalne wielkości urządzeń do przechowywania nawozów.

https://youtu.be/CorEZpt8-_w

W kolejnej części wskazane są strumienie strat biogenów z pól, metody określania bilansu azotu, obowiązki rolnika wynikające z Programu Azotanowego oraz sposoby planowania nawożenia. Pokazane jest jak wykonać plan nawożenia i badania zasobności gleby.

https://www.youtube.com/watch?v=-W2Cg5dOqSo

W ostatniej części filmu pokazane są metody racjonalnego gospodarowania oraz przykłady dobrych praktyk rolnych. Pokazane są one na przykładach gospodarstw gdzie się je stosuje.

https://youtu.be/giJZ0tYezBM 


  Zachęcamy do zapoznania się z filmem

]]>
Planowane wyłączenie prądu - Święciechowa http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/planowane-wyłączenie-prądu-święciechowa-2 Tue, 16 Jul 2019 09:15:51 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/planowane-wyłączenie-prądu-święciechowa-2 w dniu: 2019 - 07 - 22

w godzinach: 10:30 - 15:30

Święciechowa: ul. Topolowa - cała ulica.

]]>
Planowane wyłączenie prądu - Gołanice http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/planowane-wyłączenie-prądu-gołanice Tue, 16 Jul 2019 09:13:37 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/planowane-wyłączenie-prądu-gołanice w dniu: 2019 - 07 - 20

w godzinach: 08:30 - 15:00

Gołanice: ul. Leśna nr 22, 24.

]]>
Informacja Wójta Gminy http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/wykaz-lokalu-użytkowego-przeznaczonego-do-najmu-w-miejscowości-święciechowa Tue, 16 Jul 2019 09:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/wykaz-lokalu-użytkowego-przeznaczonego-do-najmu-w-miejscowości-święciechowa Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 15 lipca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie przy ul.Ułańska 4,  zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 ze zmianami) został wywieszony na okres 21 dni wykaz :

- lokalu użytkowego położonego w Święciechowie przy ul. Ułańskiej 2 przeznaczonego do najmu na prowadzenie działalności gospodarczej .

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4, pok. Nr 4,  tel. 65 53 33 522.

 

 

]]>
Ogłoszono przetarg na Dowozy uczniów z gminy Święciechowa do Szkół Podstawowych i dzieci do Przedszola w Święciechowie http://swieciechowa.pl/wiadomosci/urzad/2019/07/ogłoszono-przetarg-na-dowozy-uczniów-z-gminy-święciechowa-do-szkół-podstawowych-i-dzieci-do-przedszola-w-święciechowie Tue, 16 Jul 2019 07:57:00 +0000 root http://swieciechowa.pl/wiadomosci/urzad/2019/07/ogłoszono-przetarg-na-dowozy-uczniów-z-gminy-święciechowa-do-szkół-podstawowych-i-dzieci-do-przedszola-w-święciechowie Czytaj więcej http://bip.swieciechowa.pl/inf...

]]>
500 + 8 pytań i odpowiedzi http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/500-8-pytań-i-odpowiedzi Mon, 15 Jul 2019 06:00:00 +0000 sszt http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2019/07/500-8-pytań-i-odpowiedzi Więcej informacji

]]>