Blog ( aktualności )

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2016 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Organizatorzy akcji "Paczka pod choinkę" dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w akcję i pomogły przy organizacji tej inicjatywy. W sposób szczególny dziękują Państwu za przygotowanie prezentów! Dzięki Wam obdarowano 126 osób!

w dniu: 2015-12-29,


w godzinach:  07:30 - 16:00
Długie Stare ul. Wiosenna 2 do 26, 30 do 52, 56 do 72,  1 do 17,  23 do 57,  78 Leśniczówka, 67 budynek PKP,  65 - przejazd kolejowy,  7a, działka 57/3, 306/2,  Kościół, Krótka 2, Boisko Sportowe,  Sklep Spożywczy, Owczarnia PGR,  

 

w godzinach:  07:30 - 08:30 oraz  15:00 -  16:00
gm. Święciechowa; Długie Stare bez ul. Graniczna 2 do 14, ul. Jesienna 36, 36a, 38   

Leszczyński Klub Lekkoatletyczny „Krokus Astromal Leszno” zorganizował 8 grudnia 2015r. pierwszy Mikołajkowy Konkurs Skoku Wzwyż dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Impreza odbyła się w rydzyńskiej hali widowiskowo – sportowej.

przypominamy, iż wraz z końcem roku mija termin składania biznesplanów w ramach konkursu “Pomysł na biznes”.  Zapraszamy serdecznie mieszkańców Leszna i Powiatu Leszczyńskiego, planujących otworzyć własną firmę,  do udziału w konkursie. Czekają atrakcyjne nagrody!

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 15 grudnia  2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w  Święciechowie przy ul.Ułańskiej 4,  zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015r. poz. 1774)  został wywieszony na okres 21 dni wykaz:

w dniu: 2015-12-17,
w godzinach: 08:00 - 14:30
Święciechowa:
ul. Ułańska 1-34 bez 23, Pawilon, ul. Wąska 1, Rynek 1,2,15,16,17,18, ul. Kopernika 1, ul. Św. Marka 1-5, ul. Kościelna 1,2,3,4,5.

3 grudnia w bibliotece przy Samorządowym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z cyklu "Ocalić od zapomnienia".

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z profilu facebook biblioteki - kliknij

w dniu: 2015-12-28,
w godzinach: 10:00 - 16:00
Przybyszewo, Lasocice  oprócz numerów:
ul. Święciechowska 23 do 41 nieparzyste, 34 do 64 parzyste, działki: 175/2, 245/4, ul. Ogrodowa 3, 10, 12, 19, działki: 76/3, 76/5, 126/4, 277/7
 

Wypożycz książkę w czapce Mikołaja , a otrzymasz słodki upominek !!!

5 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to święto wszystkich szlachetnych ludzi o wielkich sercach, którzy angażują się w działalność na rzecz drugiego człowieka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak napisał list do wolontariuszy, którego treść przekazujemy poniżej.

Szanowni Państwo,

z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy każdego dnia poświęcają swój czas, siły i zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących.

Cieszę, że wśród nas jest tak wielu ludzi, którzy chcą nieść pomoc innym. Wasza praca i zaangażowanie są nieocenione, są przejawem szlachetnej wrażliwości, empatii i troski o dobro innych. Działalność wolontariuszy to także wyraz współtworzenia odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

Wolontariusze oferują nam to wszystko, czego nie można kupić za największe nawet  pieniądze. Osoby dobrej woli służą rozmową, dobrym słowem, wspierają pracowników szpitali, hospicjów, ośrodków pomocy, angażują się w działalność organizacji pozarządowych.

Ideę wolontariatu warto więc wspierać i propagować wszelkimi sposobami, a ludzi oddanych służbie potrzebującym powinniśmy doceniać. Tym bardziej, że wiele z tych osób działa zupełnie bezinteresownie, bez szukania poklasku czy uznania.

Wolontariat jest doskonałą szkołą charakteru. Wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy, ale także tego kto udziela wsparcia. Uczy życia w zespole, wśród ludzi i dla ludzi.

Drodzy Wolontariusze, życzę, by nie zabrakło Wam wytrwałości, siły i wiary w to co robicie. Mam nadzieję, że swoją postawą będziecie zarażać innych – rodzinę, przyjaciół, znajomych, a dzięki Wam i Waszej pracy, otaczający nas świat będzie stawał się lepszy.

Życzę Wam jak najwięcej pozytywnej energii, którą przekazujecie innym oraz satysfakcji z pracy, a także sukcesów w realizacji własnych planów i zamierzeń. A nam wszystkim – abyśmy jak najczęściej potrafili bezinteresownie pomagać innym.

z wyrazami szacunku

Marek Michalak

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w  wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa oleju opałowego”

- otwarcie ofert w dniu 01 grudnia 2015r. -  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.  

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

 

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, ul. Sławoszewska 2 b, 63 – 220 Kotlin

 

cena: 2,41 zł (brutto) za 1 litr oleju opałowego,

termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 97 pkt.

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 3 pkt.

całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru.

Złożona przez ww. firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryterium oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Alicja” Sp z o.o. Dębno Polskie, ul. Rawicka 2a, 63-900 Rawicz

cena 2,46 zł (brutto) za 1 litr oleju opałowego

termin płatności: 14 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 95 pkt.

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 1 pkt.

całkowita liczba przyznanych punktów: 96 pkt.

 

Przyznane punkty zostały przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty o najniższej  cenie.

 

3. Odrzucono oferty – nie dotyczy

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

5. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit a) ustawy:

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia
 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia,  jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Z uwagi na art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) oraz fakt, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy, Gmina Święciechowa może zawrzeć umowę
 w terminie krótszym niż wskazany w zdaniu poprzednim.

 

 

Święciechowa, dnia 02 grudnia 2015r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do  komisji konkursowej ,opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji  zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2016 roku

 

Wójt Gminy Święciechowa  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których  mowa a art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 , poz. 1118 – ze zmianami), do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na  wspieranie realizacji  zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa  w   2016 roku.

 

1.Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie   od 1 do 21 grudnia 2015 roku.

2.Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia.

3.Wypełnione formularze należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji  zadań publicznych       ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa        w 2016 roku” :

1)     bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy w Święciechowie,      ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa w godzinach pracy Urzędu,

2)     za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres : Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa.

 

Uwagi dotyczące prac  komisji:

 

1)W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy            o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.

2)W przypadku braku zgłoszenia kandydatów oceniających oferty, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust.2da Ustawy, działa bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

3) Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu.

4)Wyboru jednego członka do pracy komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Święciechowa.

5)Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział  w komisji jej członkom nie  będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

6)Posiedzenie komisji odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Gminy     w Święciechowie ul. Rynek 14A, 64-115 Święciechowa, sala sesyjna I piętro) , w godzinach pracy urzędu.

7)Członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania ofert zobowiązani są zapoznać się z:

-Uchwałą Rady Gminy Święciechowa w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

-Zarządzeniem  Wójta Gminy Święciechowa w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej, ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, ofertami złożonymi na konkurs  wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

Pobierz: FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.doc

 

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego określonych  w uchwale Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami  pozarządowymi na 2016 rok.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007