Blog ( aktualności )

Sołtys wsi - Ewa Rzątkowska zaprasza mieszkańców wsi Krzycko Małe na spotkanie informacyjne z przedstawicielami firmy Inea w sprawie światłowodów.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2016 r. o godz. 19.00 w sali wiejskiej.

 

Gmina Święciechowa zrealizowała zadanie pn.: „Odtworzenie, uzupełnienie i pielęgnacja polnych alei w Gminie Święciechowa”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach wsparcia realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony i kształtowania przyrody. W wyniku zadania zakupiono i posadzono 115 drzew różnych gatunków w celu odtworzenia alei Jabłoniowej i uzupełnienie nasadzeniami brakujących drzew na trzech alejach: Dębowej (Trzebiny), Jesionowej (Piotrowice), Lipowej "Czarna droga" (Święciechowa) oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne już rosnących drzew na powyższych alejach. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 38 880,00 złotych.

Wiedzę na temat gospodarki niskoemisyjnej, odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności energetycznej przekazywali eksperci Centrum Innowacji NUVARRO podczas wydarzeń organizowanych w ramach edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy Święciechowa. Były to działania wdrażające Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjęty w maju 2015 r.

Zakończono realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w Gołanicach.

Mieszkańcy sołectwa podczas zebrania wiejskiego zadecydowali, iż środki z Funduszu Sołeckiego mają zostać przeznaczone na dokończenie budowy chodnika na ul. Parkowej oraz organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa.

Zadania zostały zrealizowane. Koszt całkowity poniesionych wydatków budowę chodnika wyniósł : 23 537,18 zł, z czego 17 094,89 zł zostało wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na organizację imprez przeznaczono kwotę 2 000,00 zł

{gallery}/blog/2016/10/parkowa{/gallery}

w dniu: 2016-10-28,
w godzinach:  07:30 - 12:30
Gołanice ul. Leśna nr 3, nr 10 do 20 parzyste, działki nr 20/4, 20/7, ul. Spacerowa nr 1 do 19 nieparzyste, nr 4 do 16 parzyste, działki nr 330/3, 334.

Na podstawie art. 17 pkt 9  i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zmianami)  oraz Uchwały Nr XVI/109/2016 z  dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Święciechowa przyjętego Uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr XVII/127/2000 z dnia 17 listopada 2000 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zmianami)  oraz Uchwały Nr XVI/108/2016 z  dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice gmina Święciechowa

Data

 

Godz.

Miejscowość

Godz.

Miejscowość

17.10.2016

poniedziałek

17.00

Henrykowo

19.00

Strzyżewice

18.10.2016

wtorek

17.00

Krzycko Małe

 

 

19.10.2016

środa

 

 

19.00

Przybyszewo

20.10.2016

czwartek

 

 

19.00

Lasocice

21.10.2016

piątek

 

 

19.00

Długie Stare

24.10.2016

poniedziałek

17.00

Długie Nowe

19.00

Trzebiny

25.10.2016

wtorek

17.00

Piotrowice

19.00

Niechłód

27.10.2016

czwartek

 

 

19.00

 Gołanice

28.10.2016

piątek

 

 

19.00

Święciechowa

Wraz z rozwojem dziedzin inżynieryjnych i coraz powszechniejszym zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, warto poznać budowę, zasady funkcjonowania oraz możliwości zastosowania urządzeń wytwarzających „zieloną energię”, a także poznać idee gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej. Właśnie dlatego Gmina Święciechowa prowadzi na swoim terenie działania związane z edukacją ekologiczną mieszkańców.

Zapraszamy funkcjonujące inicjatywy klastrowe z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w procesie certyfikacji, polegającym na weryfikacji stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa. Celem certyfikacji jest dopasowanie wsparcia realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW do poziomów zaawansowania poszczególnych inicjatyw klastrowych. Ponadto planowane jest uszczegółowienie i aktualizacja danych w celu promocji za pomocą strony internetowej www.iw.org.pl

 

Nabór wniosków trwa do końca grudnia br. Zachęcamy Państwa do udziału.

 

Organizatorem działania jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.Do dyspozycji pozostaje Biuro Organizatora znajdujące się w Departamencie Gospodarki: tel.: 61 626 62 40, e-mail: drg.sekretariat@umww.pl

 

Regulamin Procesu znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.iw.org.pl

 

Pliki do pobrania:

Regulamin

Wniosek

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych, Budynków i Budowli informuje, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015r., (Dz.U. 2015r. Poz. 1744), przejazdy kolejowo–drogowe znajdujące się w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego ka. „F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.

w dniu: 2016-09-20,
w godzinach:  11:30 - 16:30
Henrykowo ul. Zaborowska działki nr 514/3, 514/6.

w dniu: 2016-09-20,
w godzinach: 07:30 - 11:30
 Henrykowo ul. Zaborowska nr 10i, 10j, działki nr 518/6, 518/8, ul. Srebrna nr 2a.


w dniu: 2016-09-16,
w godzinach:wrz 09:30 - 12:30
Lasocice ul. Polna dz. 305/1.
 

w dniu: 2016-09-16,
w godzinach: 09:30 - 10:00
Lasocice ul. Tylna nr 1, 2, 3, ul. Słoneczna nr 1 do 8, nr 12, 16, nr 9 do 23 nieparzyste, ul. Kościelna nr 2 do 8, nr 12, ul. Szkolna nr 2 do 18 parzyste, nr 15 do 17 nieparzyste.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013r. ustanowił zasady udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007