Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wójt Gminy Święciechowa zapraszają na szkolenie dla rolników.

 

 

NOWE ZASADY IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT ORAZ SPOSÓB SPORZĄDZANIA SPISÓW ZWIERZĄT.

 

Szkolenie odbędzie się 12 grudnia 2016 roku w sali wiejskiej w Święciechowie o godz. 10.00

Uprzejmie informujemy o planowanych bezpłatnych szkoleniach dla potencjalnych Beneficjentów WLGD Kraina Lasów i Jezior dot. przedsięwzięć:

1.1.1 Rozwój ogólnodostepnej infrastruktury społecznej

1.1.2. Rozwój ogólnodostepnej infrastruktury społecznej związanej z utrzymaniem lub tworzeniem nowych miejsc pracy

1 grudnia ogłoszono przetarg na część prac związanych z przebudową ul. Pilotów w Strzyżewicach.

Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych kielichowych strukturalnych PP wraz ze studniami, separatorem lamelowym z osadnikiem, wykonanie wlotów do rowu, rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni drogowej w miejscu realizacji robót.

Termin składania ofert do 16 grudnia do godz. 10:oo.

Szczegóły przetargu dostępne tutaj

Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa, Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do włączenia się do akcji PACZKA POD CHOINKĘ!

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego określonych w uchwale Nr XXII/162/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 października 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok (Dz.U.2016 r.,poz.1817).

Zima to szczególnie trudny okres dla osób bezdomnych. Ujemne temperatury, wiatr, padający śnieg stanowią poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia. Zgłoszenie o siedzącym czy leżącym na mrozie człowieku potrzebującym pomocy może zapobiec tragedii. Informacje można przekazywać na numer alarmowy 997 oraz pod nr tel. 112  lub do najbliższej jednostki policji a także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

29 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w Auli PWSZ Leszno odbędzie się konferencja "Pijemy leszczyńską kranówkę". Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

 

Informujemy, iż z inicjatywy ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza w 30 miastach Polski ruszy I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony. Zajęcia poprowadzą najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego w zakresie walki wręcz i samoobrony.

Zakończono realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w Strzyżewicach.

Mieszkańcy sołectwa podczas zebrania wiejskiego zadecydowali, iż środki z Funduszu Sołeckiego mają zostać przeznaczone na II etap budowy boiska do koszykówki, zakup nagród rzeczowych na festyn rodzinny, zakup regałów oraz przystosowanie pomieszczenia w sali wiejskiej na magazyn oraz zakup stołu i ławek na plac zabaw.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Koszt całkowity poniesionych wydatków na ten cel wyniósł: 17 244,03 zł.

 

{gallery}/blog/2016/11/strzyzewice{/gallery}

Gmina Święciechowa zrealizowała zadanie pn.: „Odtworzenie, uzupełnienie i pielęgnacja polnych alei w Gminie Święciechowa”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach wsparcia realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony i kształtowania przyrody. W wyniku zadania zakupiono i posadzono 115 drzew różnych gatunków w celu odtworzenia alei Jabłoniowej i uzupełnienie nasadzeniami brakujących drzew na trzech alejach: Dębowej (Trzebiny), Jesionowej (Piotrowice), Lipowej "Czarna droga" (Święciechowa) oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne już rosnących drzew na powyższych alejach. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 38 880,00 złotych.

Wiedzę na temat gospodarki niskoemisyjnej, odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności energetycznej przekazywali eksperci Centrum Innowacji NUVARRO podczas wydarzeń organizowanych w ramach edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy Święciechowa. Były to działania wdrażające Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjęty w maju 2015 r.

Zakończono realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w Gołanicach.

Mieszkańcy sołectwa podczas zebrania wiejskiego zadecydowali, iż środki z Funduszu Sołeckiego mają zostać przeznaczone na dokończenie budowy chodnika na ul. Parkowej oraz organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa.

Zadania zostały zrealizowane. Koszt całkowity poniesionych wydatków budowę chodnika wyniósł : 23 537,18 zł, z czego 17 094,89 zł zostało wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na organizację imprez przeznaczono kwotę 2 000,00 zł

{gallery}/blog/2016/10/parkowa{/gallery}

Data

 

Godz.

Miejscowość

Godz.

Miejscowość

17.10.2016

poniedziałek

17.00

Henrykowo

19.00

Strzyżewice

18.10.2016

wtorek

17.00

Krzycko Małe

 

 

19.10.2016

środa

 

 

19.00

Przybyszewo

20.10.2016

czwartek

 

 

19.00

Lasocice

21.10.2016

piątek

 

 

19.00

Długie Stare

24.10.2016

poniedziałek

17.00

Długie Nowe

19.00

Trzebiny

25.10.2016

wtorek

17.00

Piotrowice

19.00

Niechłód

27.10.2016

czwartek

 

 

19.00

 Gołanice

28.10.2016

piątek

 

 

19.00

Święciechowa

Wraz z rozwojem dziedzin inżynieryjnych i coraz powszechniejszym zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, warto poznać budowę, zasady funkcjonowania oraz możliwości zastosowania urządzeń wytwarzających „zieloną energię”, a także poznać idee gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej. Właśnie dlatego Gmina Święciechowa prowadzi na swoim terenie działania związane z edukacją ekologiczną mieszkańców.

Zapraszamy funkcjonujące inicjatywy klastrowe z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w procesie certyfikacji, polegającym na weryfikacji stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa. Celem certyfikacji jest dopasowanie wsparcia realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW do poziomów zaawansowania poszczególnych inicjatyw klastrowych. Ponadto planowane jest uszczegółowienie i aktualizacja danych w celu promocji za pomocą strony internetowej www.iw.org.pl

 

Nabór wniosków trwa do końca grudnia br. Zachęcamy Państwa do udziału.

 

Organizatorem działania jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.Do dyspozycji pozostaje Biuro Organizatora znajdujące się w Departamencie Gospodarki: tel.: 61 626 62 40, e-mail: drg.sekretariat@umww.pl

 

Regulamin Procesu znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.iw.org.pl

 

Pliki do pobrania:

Regulamin

Wniosek

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych, Budynków i Budowli informuje, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015r., (Dz.U. 2015r. Poz. 1744), przejazdy kolejowo–drogowe znajdujące się w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego ka. „F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013r. ustanowił zasady udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Czym jest gospodarka niskoemisyjna? Jak działają odnawialne źródła energii? Co mogę zrobić, aby przyczynić się do poprawy stanu środowiska w mojej gminie? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci Centrum Innowacji NUVARRO podczas wydarzeń zorganizowanych w ramach edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy Święciechowa.

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko osoby wykonującej czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym określone w Prawie o Ruchu Drogowym tzw. Stopka w wymiarze 1/2 etatu, umowa na czas określony.

Kliknij po szczegóły ogłoszenia

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007