Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w  wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa oleju opałowego”

- otwarcie ofert w dniu 01 grudnia 2015r. -  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.  

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

 

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, ul. Sławoszewska 2 b, 63 – 220 Kotlin

 

cena: 2,41 zł (brutto) za 1 litr oleju opałowego,

termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 97 pkt.

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 3 pkt.

całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru.

Złożona przez ww. firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryterium oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Alicja” Sp z o.o. Dębno Polskie, ul. Rawicka 2a, 63-900 Rawicz

cena 2,46 zł (brutto) za 1 litr oleju opałowego

termin płatności: 14 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 95 pkt.

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 1 pkt.

całkowita liczba przyznanych punktów: 96 pkt.

 

Przyznane punkty zostały przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty o najniższej  cenie.

 

3. Odrzucono oferty – nie dotyczy

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

5. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit a) ustawy:

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia
 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia,  jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Z uwagi na art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) oraz fakt, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy, Gmina Święciechowa może zawrzeć umowę
 w terminie krótszym niż wskazany w zdaniu poprzednim.

 

 

Święciechowa, dnia 02 grudnia 2015r.

Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa, Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do włączenia się do akcji PACZKA POD CHOINKĘ!

Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa, Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy do włączenia się do akcji PACZKA POD CHOINKĘ!

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 10 listopada 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie przy ul.Ułańskiej 4, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015r. poz. 1774) zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy:

Jesteś przedsiębiorczy? Masz ciekawą inicjatywę? Zgłoś się do konkursu „Pomysł na Biznes”, organizowanego przez Leszczyńskie Centrum Biznesu. Fachowcy pomogą Ci opracować biznesplan przedsięwzięcia, ocenią jego realność, a dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody, których łączna wartość przekracza 30 tysięcy złotych.

W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020 prosimy Państwa o wypełnienie ankiety, która pomoże nam w dalszych pracach, określeniu celów, przedsięwzięć i kierunków działania na obszarze naszej LGD.

Ustala się od dnia 1 lutego 2016r. stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Święciechowa :
1.Stawka bazowa czynszu wynosi 2,88zł od 1 m2.
2.Stawki czynszu uwzględniające czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokali określa załącznik nr 1 do Zarządzenia .
3.Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 1,30zł od 1m2.

Daj sobie szansę - zbadaj się! - Zmiana godziny rozpoczęcia badań. Początek od godz. 11:30

Przypominamy o trwającym do końca września konkursie fotograficznym na wykonanie zdjęcia przedstawiającego działania promujące selektywną zbiórkę odpadów. Niniejszy konkurs jest zwieńczeniem przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 kampanii edukacyjnej pt. „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy”.

Do 25 września potrwają zapisy do XVI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Następców Arkadiusza Milika, Tomasza Kędziory i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska przygoda, która już po raz trzeci swój Wielki Finał będzie mieć na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwycięzcy wyjadą na mecz Reprezentacji Polski.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007