OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice, gmina Święciechowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zmianami)  oraz Uchwały Nr XVI/108/2016 z  dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice gmina Święciechowa

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice gmina Święciechowa,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od  24.10.2016 r. do 25.11.2016 r.  w siedzibie   Urzędu Gminy w Święciechowa przy ul. Ułańskiej nr 4. w godz. od  8°° do  15°°.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 18.11.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowa o godz. 9°°.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, uwagi do projektu planu może wnosić każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.

 

Uwagi należy składać na piśmie do  Wójta Gminy Święciechowa z podaniem imienia

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16.12.2016 r.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 2016 r. poz. 353, ze zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko istnieje możliwość zapoznania się z projektem planu, prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.

Zgodnie z art. 40 ustawy - uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być wnoszone

w formie pisemnej lub ustnie do protokółu w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16.12.2016 r.

 

                                                                               Wójt Gminy Święciechowa

 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007