Nabór na stanowisko urzędnicze ds. techniczno-kancelaryjnych

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - do spraw techniczno-kancelaryjnych.
Informujemy, że w miesiącu kwietniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Święciechowie był wyższy niż 6 %.
1.Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie ,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,
c) wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne) ,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
e) nieposzlakowana opinia.
 
2.Wymagania dodatkowe (pożądane):
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, rozporządzenia
Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, ustawy - Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych,
c) umiejętność samokontroli i odpowiedzialności za swoje działania,
d) dokładność w pracy ,
e) umiejętności komunikacyjne polegające na skutecznym przekazywaniu informacji zarówno w mowie jak i w piśmie ,
f) umiejętności techniczne (obsługa komputera) w tym oprogramowania biurowego, w szczególności pakietu Microsoft Office , programu Kadry i Płatnik,
g) znajomość języków obcych – język angielski i niemiecki,
h) umiejętności planowania oraz organizacyjne,
i) wysoka kultura osobista,
j) umiejętność pracy w zespole.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) obsługa sekretariatu urzędu,
b) koordynacja czynności kancelaryjnych Urzędu, obsługi kserokopiarki i centrali telefonicznej,
c) prowadzenie spraw kadrowych Urzędu oraz przyjmowanie zeznań świadków,
d) prowadzenie archiwum zakładowego,
e) współpraca z kuratorem sądowym w zakresie wykonywania kar orzeczonych przez sądy,
f) prowadzenie spraw dotyczących prac publicznych i interwencyjnych, staży dla bezrobotnych, praktyk zawodowych i innych form pracy oferowanych przez Urząd Pracy,
g) zaopatrzenie Urzędu w druki i formularze, materiały biurowe, środki czystości i uzupełnienie zawartości apteczki,
h) prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych,
i) prenumerata czasopism,
j) prowadzenie rejestru umów,
k) nadzór nad stanem technicznym i likwidacja zużytego wyposażenia urzędu,
l) przyjmowanie podań i udzielanie informacji klientom urzędu,
m) wystawianie poleceń wyjazdów służbowych.
 
4.Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl),
b) życiorys ( CV ),
c) dokumenty potwierdzające wykształcenie ,
d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata oraz ukończone kursy i szkolenia ,
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl ) ,
f) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl) ,
g) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl ).
 
5.Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4 , 64 - 115 Święciechowa,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2016 r.
 
6.Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw techniczno-kancelaryjnych” w terminie do 3 czerwca 2016 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Święciechowie po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.swieciechowa.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
Druki do pobrania:
 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007