Deratyzacja na terenie Gminy Święciechowa

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA O przeprowadzeniu obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na terenie Gminy Święciechowa.

Na podstawie § 29 uchwały XXI/166/2013 Rady Gminy Święciechowa z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  z 2015 r. poz. 5461) , Wójt Gminy Święciechowa zawiadamia się o obowiązku przeprowadzenia  na terenie gminy Święciechowa deratyzacji (odszczurzania) w dniach od 01 kwietnia 2016 roku do 30 kwietnia 2016 roku.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach, zarządcach nieruchomości i obiektów.

Powszechna akcja deratyzacji ma na celu zapobieganie powstaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy i  polega na jednoczesnym
i jednolitym wyłożeniu trutki we wszystkich budynkach mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, magazynowych oraz w szkołach, przedszkolach, zakładach opieki zdrowotnej, sklepach, restauracjach bez względu na to czy są tam gryzonie czy nie.

W związku z powyższym wszyscy właściciele, użytkownicy, zarządcy wieczyści, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na terenie gminy Święciechowa mają obowiązek:

1. wyłożyć trutkę w miejscach (niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a także na zapleczach sklepów itp., zgodnie
z pouczeniem znajdującym się etykiecie środka użytego do deratyzacji. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych, posiadających odpowiednie zezwolenia,

2.  zabezpieczenia miejsc wyłożenia trucizny przed dostępem dzieci, a także zwierząt, ptactwa domowego oraz umieszczenie wyraźnego ostrzeżenia - „UWAGA TRUCIZNA przeciwko szczurom  NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA LUDZI I ZWIERZĄT”,

3. z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny opiekunowie (zarówno dzieci jak osób dorosłych) mają szczególny  obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu i skutkach zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki. Z tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzęta domowe.
W wypadku ewentualnego zatrucia wyłożoną trutką, należy chorego bezwzględnie skierować do najbliższego lekarza, ośrodka zdrowia, względnie szpitala,

4. w czasie wyłożenia trutki zbierać codziennie padłe gryzonie i przekazać do zakładu utylizującego zwłoki zwierzęce, lub do przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w zakresie zbiórki zwłok zwierzęcych, przy czym nie wolno posługiwać się gołymi rękami, jak i nie wolno spożywać mięsa zatrutych zwierząt,

5. dnia 30 kwietnia 2016 roku  należy usunąć pozostałości trutki i oczyścić administrowane nieruchomości z padłych gryzoni i przypadkowo zatrutych zwierząt.

 

 

Wójt Gminy Święciechowa informuje, iż zgodne z art. 117 kodeksu wykroczeń  (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1094 z póź.zm.) kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku
w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań
i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie stronie internetowej Gminy Święciechowa www.swieciechowa.pl , wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na tablicach informacyjnych
w sołectwach Gminy. 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007