Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w obrębie wsi Długie Nowe.

 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o łącznej pow.79,20 m2 usytuowany w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej,  położony w obrębie wsi Długie Nowe nr 47  na działce nr 129  . Lokal posiada niezbędne instalacje w tym : energetyczną , wodno- kanalizacyjną, telefoniczną. Działka na której usytuowany jest lokal użytkowy znajduje się na terenach zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Lokal przeznaczony jest  do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – sklep.  Umowa najmu na ww. lokal zawarta będzie na czas nieograniczony.

 

Cena wywoławcza czynszu płatnego miesięcznie za 1 m2 pow. użytkowej wynosi. 3,60zł plus podatek  VAT  23%.            

Pozostałe koszty związane z użytkowaniem lokalu przez czas trwania umowy ponosić będzie najemca.  Termin zagospodarowania lokalu  do 1 czerwca 2016r.

Przetarg odbędzie się dnia 14  marca 2016r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek14a.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce  w wysokości 200,00 zł. w terminie do 11 marca 2016r. w  na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.

Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet czynszu . Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba , która wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

W dniu zawarcia umowy najmu , najemca będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji
(w wysokości 2 miesięcznego czynszu) zabezpieczającej pokrycie należności przysługujących wynajmującemu z tytułu najmu lokalu użytkowego w dniu opróżnienia lokalu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Święciechowa pokój nr 4 ,

tel. 65 5333522.

 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007