Nabór na animatorów boisk Orlik

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza konkurs na 4 animatorów sportu przy boiskach Orlik w Święciechowie (2 animatorów) i w Lasocicach (2 animatorów).

 

 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy (marzec-listopad 2016 r.)

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) posiadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.

2. Wymagania dodatkowe:

Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Święciechowa,

2) działania  profilaktyczne  mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,

3) organizowanie  imprez,  turniejów   i   mistrzostw,

4) włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania     merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego,

5) współpraca z nauczycielami szkół i przedszkoli w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,

6) pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, organizowanie szkoleń wolontariuszy,

7) zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,

8) prowadzenie prac porządkowych, utrzymanie obiektu w należytym stanie i czystości,

9) doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,

10) prowadzenie wymaganej dokumentacji.

4. Wymagane dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl),

2) dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadanie uprawnień trenerskich, instruktorskich,

3) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

4) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl),

5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl),

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl),

7) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl),

8) oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia ze środków pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z Ministerstwa Sportu i Turystki (druk do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl),

9) koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Święciechowie i Lasocicach tj. proponowany zakres zajęć sportowo – rekreacyjnych realizowanych w 2016 r. w postaci programu, w którym zawarty będzie szczegółowy harmonogram zajęć przy uwzględnieniu 80 godzin zajęć w miesiącu (wzór harmonogramu do pobrania ze strony www.bip.swieciechowa.pl).

5. Termin i miejsce składania ofert:

1) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 5 lutego  2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie lub przesyłać na adres: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa z dopiskiem „Oferta pracy - Animator Orlik ”,

2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Święciechowie po ww. terminie – nie będą rozpatrywane.

3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swieciechowa.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Pliki do pobrania:

 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007