Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U z 2016 r. poz. 2091)

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w  Święciechowie przy ul.Ułańskiej 4,  zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015r. poz. 1774 ze zmianami)  został wywieszony na okres 21 dni wykaz:

Na podstawie art. 17 pkt 9  i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zmianami)  oraz Uchwały Nr XVI/109/2016 z  dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Święciechowa przyjętego Uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr XVII/127/2000 z dnia 17 listopada 2000 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zmianami)  oraz Uchwały Nr XVI/108/2016 z  dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice gmina Święciechowa

w dniu: 2016-08-04,
w godzinach: 08:30 - 11:30

Święciechowa ul. Grota Roweckiego nr 2, 4, 8, od nr 3 do 13 nieparzyste nr 25, ul. Leszczyńska od nr 15 do 33C, działki
nr 1226/32, 1226/39, ul. Berlinga od nr 1 do 9 nieparzyste, ul. Wojska Polskiego od nr 2 do 14 parzyste, ul. Zubrzyckiego
od nr 1 do 11 nieparzyste, nr 4, 8, 12, 16, działki nr 1595, 1552, ul. Emilii Plater nr 2, 4, od nr 5 do 23 nieparzyste,
od nr 25 do 29, od nr 36 do 50, ul. Kutrzeby nr 2, 3, 4, 5, od nr 6 do 18 parzyste, od nr 11 do 69 nieparzyste nr 85,
działki nr 1561, 1623/2, 1615, 1616, 1618, 1620, 1618, ul. Kolbego od nr 1 do 25 nieparzyste, od nr 2 do 76 parzyste,
ul. Zwycięstwa od nr 2 do 20, ul. Świerczewskiego od nr 2 do 26 parzyste, od nr 1 do 35 nieparzyste.

w dniu: 2016-07-19,
w godzinach:  08:30 - 18:00
Święciechowa ul. Grota Roweckiego nr 2, 4, 8, od nr 3 do 13 nieparzyste nr 25, ul. Leszczyńska od nr 15 do 33C, działki
nr 1226/32, 1226/39, ul. Berlinga od nr 1 do 9 nieparzyste, ul. Wojska Polskiego od nr 2 do 14 parzyste, ul. Zubrzyckiego
od nr 1 do 11 nieparzyste, nr 4, 8, 12, 16, działki nr 1595, 1552, ul. Emilii Plater od nr 25 do 29, od nr 36 do 50, ul.
Kutrzeby nr 2, 3, 4, 5, od nr 6 do 18 parzyste, od nr 11 do 69 nieparzyste nr 85, działki nr 1561, 1623/2, 1615, 1616,
1618, 1620, ul. Kolbego od nr 1 do 25 nieparzyste, od nr 2 do 76 parzyste.

Dyrektor Zespołu Szkół  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  im Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie  ogłasza nabór na stanowisko pracy:  nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć artystycznych w wymiarze 1 etatu na okres jednego roku szkolnego 2016/2017.

Wymagania kwalifikacyjne:

zgodnie z art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) , zwana dalej „kartą”,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. Nr 50, poz. 400 ze zm.).

w dniach: 2016-05-17 do 2016-05-20
w godzinach:  08:30 - 16:30
Święciechowa ul. Krzycka od nr 2 do 7 i 9 do 18, nr 20, 22, ul. Zacisze nr 1, 3, ul. Boczna od nr 2 do 6, TPSA, ul. Paderewskiego od nr 1 do 4, nr 6, 8, 10, Rynek od nr 9 do 11.


w dniach: 2016-05-18,
w godzinach:  08:30 - 11:30
Święciochowa ul. Szkolna nr 1 do 13a, nr 19, 4 do 20, Rynek 3 do 8, działka nr 91, ul.Ułańska nr 23


 
 

 

Termin:     12 lutego 2016 r.  (piątek)    -   godz. 09:30

Miejsce:    Gminny Ośrodek Kultury

                  Lipno, ul. Powstańców Wielkopolskich 7

Sposób przeprowadzenia mistrzostw:

Turniej zostanie przeprowadzony jako indywidualny w kategorii;

Szkół Podstawowych    (rocznik 2003 i młodsi)

osobno dla Leszna i powiatu leszczyńskiego.

 

 

Termin zgłoszeń: do 5 lutego 2016 – godz. 15:00  wg załączonego wzoru na adres: leszczynskiszs@wp.pl  lub   mosleszno@wp.pl .

Dojazd PKP

Leszno

08:09

 

 

 

Lipno Nowe

08:16

13:12

14:05

15:03

Leszno

 

13:21

14:14

15:12

 

Informacje:    655207770

Zgłoszenie prosimy wysłać elektronicznie na adres:  mosleszno@wp.pl  lub  leszczynskiszs@wp.pl 

Ew. zgłoszenia w wersji papierowej można dostarczyć do biura MOS

Leszno, al. Jana Pawła II 10  (do końca 4 lutego br.).

 

Termin:     11 lutego 2016 r.  (czwartek)    -   godz. 09:00

Miejsce:    Zespół Szkół Ogólnokształcących

                 Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 30

Sposób przeprowadzenia mistrzostw:

Turniej zostanie przeprowadzony jako indywidualny w kategoriach;

Szkół Podstawowych    (rocznik 2003 i młodsi)

Gimnazjada                    (rocznik 2000 i młodsi)

Licealiada                        (rocznik 1999 i starsi)

osobno dla Leszna i powiatu leszczyńskiego.

Na podstawie wyników turnieju indywidualnego zostaną wyłonione szkoły których drużyny będą mogły startować w finale wojewódzkim.

Termin zgłoszeń: do 3 lutego 2016 – godz. 15:00  wg załączonego wzoru na adres: leszczynskiszs@wp.pl  lub   mosleszno@wp.pl .

Dojazd PKP

Leszno

07:54

 

 

Włoszakowice

08:14

13:28

15:44

Leszno

 

13:48

16:04

 

Informacje:    655207770

Zgłoszenie prosimy wysłać elektronicznie na adres:  mosleszno@wp.pl  lub  leszczynskiszs@wp.pl 

Ew. zgłoszenia w wersji papierowej można dostarczyć do biura MOS

Leszno, al. Jana Pawła II 10  (do końca stycznia br.).

 

 

          Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 15 stycznia  2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w  Święciechowie przy ul.Ułańskiej 4,  zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015r. poz. 1774)  został wywieszony na okres 21 dni wykaz:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2016 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 15 grudnia  2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w  Święciechowie przy ul.Ułańskiej 4,  zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015r. poz. 1774)  został wywieszony na okres 21 dni wykaz:

w dniu: 2015-12-17,
w godzinach: 08:00 - 14:30
Święciechowa:
ul. Ułańska 1-34 bez 23, Pawilon, ul. Wąska 1, Rynek 1,2,15,16,17,18, ul. Kopernika 1, ul. Św. Marka 1-5, ul. Kościelna 1,2,3,4,5.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do  komisji konkursowej ,opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji  zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2016 roku

 

Wójt Gminy Święciechowa  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których  mowa a art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 , poz. 1118 – ze zmianami), do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na  wspieranie realizacji  zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa  w   2016 roku.

 

1.Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie   od 1 do 21 grudnia 2015 roku.

2.Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia.

3.Wypełnione formularze należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji  zadań publicznych       ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa        w 2016 roku” :

1)     bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy w Święciechowie,      ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa w godzinach pracy Urzędu,

2)     za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres : Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa.

 

Uwagi dotyczące prac  komisji:

 

1)W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy            o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.

2)W przypadku braku zgłoszenia kandydatów oceniających oferty, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust.2da Ustawy, działa bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

3) Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu.

4)Wyboru jednego członka do pracy komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Święciechowa.

5)Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział  w komisji jej członkom nie  będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

6)Posiedzenie komisji odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Gminy     w Święciechowie ul. Rynek 14A, 64-115 Święciechowa, sala sesyjna I piętro) , w godzinach pracy urzędu.

7)Członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania ofert zobowiązani są zapoznać się z:

-Uchwałą Rady Gminy Święciechowa w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

-Zarządzeniem  Wójta Gminy Święciechowa w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej, ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, ofertami złożonymi na konkurs  wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

Pobierz: FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.doc

 

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego określonych  w uchwale Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami  pozarządowymi na 2016 rok.

Termin:   21 października 2015 r.  (środa)  godz. 09:00 Miejsce:    ZS Drobnin Miejsce:  ZS  Święciechowa Uczestniczą:      SP Kąkolewo                             SP Drobnin                             SP Nowy Belęcin                             SP Świerczyna                             SP Osieczna                             SP Dąbcze                             SP Pawłowice                                                 Uczestniczą:     SP Kaczkowo                            SP  Rydzyna                            SP  Dłużyna                            SP Święciechowa                            SP Włoszakowice                            SP Wijewo Do finału Mistrzostw Powiatu awansują po 3 najlepsze zespoły Turniej finałowy odbędzie się 23 października (piątek) o godz. 09:00 w Rydzynie   Koordynator:   Tomasz Wołowicz       501 893 042     Marek T.Dubisz 65 5207770, 603 238787 Turniej rejonowy:  do 15.11.2015  SP 7 Leszno  

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007