Pokaż wszystko - lista

Dbając o dobro mieszkańców i  mienie Gminy, w związku z docierającymi do Urzędu informacjami o działaniach niektórych rolników - polegających na zaorywaniu części gminnych, polnych dróg -  zwracam się do Nich z apelem, aby zaprzestali tych czynności oraz przywrócili nieruchomości gminne do stanu pierwotnego.

Sołtys wsi - Ewa Rzątkowska zaprasza mieszkańców wsi Krzycko Małe na spotkanie informacyjne z przedstawicielami firmy Inea w sprawie światłowodów.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2016 r. o godz. 19.00 w sali wiejskiej.

 

Gmina Święciechowa zrealizowała zadanie pn.: „Odtworzenie, uzupełnienie i pielęgnacja polnych alei w Gminie Święciechowa”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach wsparcia realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony i kształtowania przyrody. W wyniku zadania zakupiono i posadzono 115 drzew różnych gatunków w celu odtworzenia alei Jabłoniowej i uzupełnienie nasadzeniami brakujących drzew na trzech alejach: Dębowej (Trzebiny), Jesionowej (Piotrowice), Lipowej "Czarna droga" (Święciechowa) oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne już rosnących drzew na powyższych alejach. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 38 880,00 złotych.

Wiedzę na temat gospodarki niskoemisyjnej, odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności energetycznej przekazywali eksperci Centrum Innowacji NUVARRO podczas wydarzeń organizowanych w ramach edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy Święciechowa. Były to działania wdrażające Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjęty w maju 2015 r.

Zakończono realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w Gołanicach.

Mieszkańcy sołectwa podczas zebrania wiejskiego zadecydowali, iż środki z Funduszu Sołeckiego mają zostać przeznaczone na dokończenie budowy chodnika na ul. Parkowej oraz organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa.

Zadania zostały zrealizowane. Koszt całkowity poniesionych wydatków budowę chodnika wyniósł : 23 537,18 zł, z czego 17 094,89 zł zostało wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na organizację imprez przeznaczono kwotę 2 000,00 zł

{gallery}/blog/2016/10/parkowa{/gallery}

w dniu: 2016-10-28,
w godzinach:  07:30 - 12:30
Gołanice ul. Leśna nr 3, nr 10 do 20 parzyste, działki nr 20/4, 20/7, ul. Spacerowa nr 1 do 19 nieparzyste, nr 4 do 16 parzyste, działki nr 330/3, 334.

Na podstawie art. 17 pkt 9  i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zmianami)  oraz Uchwały Nr XVI/109/2016 z  dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Święciechowa przyjętego Uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr XVII/127/2000 z dnia 17 listopada 2000 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zmianami)  oraz Uchwały Nr XVI/108/2016 z  dnia 17 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice gmina Święciechowa

Data

 

Godz.

Miejscowość

Godz.

Miejscowość

17.10.2016

poniedziałek

17.00

Henrykowo

19.00

Strzyżewice

18.10.2016

wtorek

17.00

Krzycko Małe

 

 

19.10.2016

środa

 

 

19.00

Przybyszewo

20.10.2016

czwartek

 

 

19.00

Lasocice

21.10.2016

piątek

 

 

19.00

Długie Stare

24.10.2016

poniedziałek

17.00

Długie Nowe

19.00

Trzebiny

25.10.2016

wtorek

17.00

Piotrowice

19.00

Niechłód

27.10.2016

czwartek

 

 

19.00

 Gołanice

28.10.2016

piątek

 

 

19.00

Święciechowa

Wraz z rozwojem dziedzin inżynieryjnych i coraz powszechniejszym zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, warto poznać budowę, zasady funkcjonowania oraz możliwości zastosowania urządzeń wytwarzających „zieloną energię”, a także poznać idee gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej. Właśnie dlatego Gmina Święciechowa prowadzi na swoim terenie działania związane z edukacją ekologiczną mieszkańców.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007