Zmiany dotyczące usuwania drzew i krzewów

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe uregulowania prawne związane z usuwaniem drzew lub krzewów wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249).

Jedną z głównych zmian jest zniesienie wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że od początku 2017 r. osoby fizyczne chcące usunąć drzewa lub krzewy rosnące na nieruchomościach stanowiących ich własność, nie muszą w tym celu składać wniosku
o wydanie zezwolenia na ich wycinkę, o ile nie ma ona związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym także działalności rolniczej).

W przypadku, gdy nieruchomość, na której rosną przewidziane do usunięcia drzewa lub krzewy stanowi własność innych podmiotów niż osoby fizyczne, lub gdy wycinka związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej, w dalszym ciągu istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia, wydawanego na wniosek posiadacza nieruchomości. Jednakże i w tym przypadku nastąpiły istotne zmiany przepisów, gdyż obowiązek uzyskiwania zezwolenia nie dotyczy usuwania drzew, których obwód pnia, mierzony na wysokości 130 cm, nie przekracza: 100 cm - w przypadku topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego oraz 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. Ponadto wymóg uzyskania zezwolenia nie dotyczy wycinki krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2, a także drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Prosimy o zwrócenie uwagi, czy drzewa przeznaczone do usunięcia nie rosną na terenie wpisanym do rejestru zabytków, czy nie są objęte ochroną - pomniki przyrody, drzewa na obszarach objętych ochroną krajobrazową, bądź rosnących w rezerwacie przyrody bowiem
w takiej sytuacji usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu będzie wiązało się z uzyskaniem zezwolenia.

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007